’ En ka­ta­stro­fe’

Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger, José Mourin­ho, er ik­ke helt til­freds med til­væ­rel­sen i Man­che­ster, hvor han ik­ke får me­get pri­vat­liv

BT - - SPORTEN - Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@sporten.dk

Det fun­ge­rer ik­ke op­ti­malt for Man­che­ster Uni­ted i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague, hvor hol­det er pla­ce­ret på en be­ske­den sy­ven­de­plads. Men tin­ge­ne går hel­ler ik­ke hol­dets nye ma­na­ger, José Mourin­hos, vej.

» Mit liv i Man­che­ster er en ka­ta­stro­fe, « si­ger José Mourin­ho i et in­ter­view med en­gel­ske Sky Sports.

Han be­grun­der den op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se med, at han sy­nes, det er be­svær­ligt at bo på ho­tel langt væk fra fa­mi­li­en. Blandt an­det for­di han fø­ler, at han ik­ke kan be­væ­ge sig uden for uden at bli­ve kon­fron­te­ret med nys­ger­ri­ge pa­pa­ra­zzi- fo­to­gra­fer.

» Nog­le gan­ge vil jeg ba­re ger­ne gå en tur, og det kan jeg ik­ke. Nog­le gan­ge vil jeg ba­re ger­ne kryd­se bro­en og gå på re­stau­rant, og det kan jeg ik­ke. Så det er virkelig slemt, « si­ger den po­rtu­gi­si­ske træ­ner og for­tæl­ler, at fo­to­gra­fer­ne står uden for ho­tel­let hver dag.

Bor på ho­tel

José Mourin­ho, der har en årsløn på 15 mio. en­gel­ske pund i Man­che­ster Uni­ted ( om­kring 125 mio. kro­ner), bor i øje­blik­ket på det eks­klu­si­ve Lowry Ho­tel i Man­che­ster. Det er her, hvor hans stjer­ne­spil­ler og re­kor­dind­køb Paul Pog­ba og­så bor.

Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ge­ren er for før­ste gang i sin træ­n­er­kar­ri­e­re i den spe­ci­el­le si­tu­a­tion, at fa­mi­li­en ik­ke er fulgt med ham.

» Om jeg skal kø­be et hus? Jeg ved det ik­ke. Virkeligheden er, at min dat­ter bli­ver 20 år i næ­ste uge, og min søn bli­ver 17 år om et par må­ne­der. De le­ver et sta­bilt liv: Uni­ver­si­tet i Lon­don, fod­bold i Lon­don, ven­ner. Så de har en al­der, hvor de ik­ke kan lø­be rundt i hæ­le­ne på mig som tid­li­ge­re. For før­ste gang le­ver fa­mi­li­en på en ny må­de, « for­tæl­ler José Mourin­ho.

» Nu må vi se, hvor­dan vi kla­rer den si­tu­a­tion. «

Ma­na­ge­ren for­tæl­ler i in­ter­viewet, at han da fra tid til an­den be­stil­ler ta­keaway. Og at han over­ve­jer en ny løs­ning på til­væ­rel­sen.

» Må­ske kan jeg få en god lej­lig­hed. Med en god for­bin­del­se fra ga­ra­gen til lej­lig­he­den. Så gør jeg det må­ske. Men jeg kan ik­ke la­ve mad, « si­ger José Mourin­ho. Og­så mod­vind på ba­nen Det er ik­ke kun per­son­ligt, at det for ti­den er en anel­se svært for José Mourin­ho. Rent sport­s­ligt er han i mas­siv mod­vind – se­ne­st nå­e­de hans hold et nyt lav­punkt med 0- 4- ne­der­la­get til Chel­sea søn­dag. Der­u­d­over er det gen­nem det en­gel­ske me­die The Ti­mes kom­met frem, at fl ere af hans spil­le­re an­gi­ve­ligt skul­le væ­re util­fred­se med den må­de, po­rtu­gi­se­ren hånd­te­rer trup­pen på. De øn­sker iføl­ge avi­sen et tæt­te­re bånd.

Det kan gi­vet­vis op­nås via suc­ces. Lør­dag skal José Mourin­ho og Man­che­ster Uni­ted for­sø­ge at re­van­che­re sig oven på we­e­ken­dens bla­ma­ge, når hol­det ta­ger imod Burn­ley.

Nog­le gan­ge vil jeg ba­re ger­ne gå en tur, og det kan jeg ik­ke. Nog­le gan­ge vil jeg ba­re ger­ne kryd­se bro­en og gå på re­stau­rant, og det kan jeg ik­ke. Så det er virkelig slemt José Mourin­ho

FOTO: REUTERS

Man­che­ster Uni­ted­ma­na­ger José Mourin­ho er ked af, at der og­så er så stor op­mærk­som­hed for hans per­son uden for ba­nen. Læs om EFL-Cup- kam­pen mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty på bt. dk/ sport

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.