’ To­talt uac­cep­ta­belt’

DM- fa­vo­rit­ter­ne fra KIF Kol­ding København har få­et en mi­se­ra­bel start på sæ­so­nen, og sportschef Las­se Bo­e­sen er­ken­der, at kri­sen krad­ser

BT - - SPORTEN - Sø­ren Paa­ske | spa@sporten. dk

KIF Kol­ding København gik ind til den­ne sæ­son som den stør­ste guld­fa­vo­rit i her­re­liga­en, men bå­de spil og re­sul­ta­ter har væ­ret til dum­pe­ka­rak­ter. I den hjem­li­ge li­ga har KIFer­ne sam­let søl­le fem po­int sam­men i syv kam­pe, og en tien­de­plads i ta­bel­len mat­cher på in­gen må­de hver­ken spil­ler­bud­get, for­vent­nin­ger el­ler selv­for­stå­el­se.

For­sø­get på at la­ve en spansk re­vo­lu­tion un­der træ­ner Car­los Or­te­ga, som blev hen­tet for ti må­ne­der si­den, har ind­til vi­de­re fejl­et i stor stil. Det er­ken­der KIF- sportschef Las­se Bo­e­sen, som har set sig nødsa­get til at væ­re til ste­de ved samt­li­ge af den­ne uges træ­nin­ger for at sik­re ’ god kar­ma’ - el­ler i hvert fald und­gå, at der op­står gnid­nin­ger på grund af fru­stra­tio­ner over de mang­len­de sej­re, før der i af­ten ven­ter en po­kal­kvart­fi­na­le mod Ri­be- Es­b­jerg, hvor pres­set er mak­si­malt.

» Det er selv­føl­ge­lig to­talt uac­cep­ta­belt, som tin­ge­ne er gå­et ind­til nu. Og så har jeg væ­ret der, hvor jeg sy­nes, jeg gjor­de mest gavn, og for li­ge­som og­så at sik­re, at vi har den rig­ti­ge di­a­log om tin­ge­ne, « for­kla­rer Las­se Bo­e­sen.

Hvor­dan vil du selv be­teg­ne je­res sæ­son ind­til nu?

» Som yderst usta­bil. Vo­res bund­ni­veau har væ­ret et stort sort hul, og så har vi ik­ke væ­ret dyg­ti­ge nok til at over­fø­re de go­de ting til næ­ste kamp. Vi er selv­føl­ge­lig i en kri­sesi- tu­a­tion li­ge nu, men det er hel­dig­vis ik­ke sådan, at folk flyg­ter fra de­res an­svar. Men vi er selv­føl­ge­lig der­u­de, hvor der er nødt til at ske no­get for, at vi kom­me ud af det her. « For­nuf­tig ud­vik­ling

Har du så haft sam­ta­ler med Car­los Or­te­ga om, hvor­dan I kom­mer ud af det her?

» Min far ( Jens Bo­e­sen, di­rek­tør, red.) og jeg haft man­ge mø­der med Car­los. Og vi har talt med de nye ud­læn­din­ge og de dan­ske­re, som har væ­ret her i man­ge år. De har selv­føl­ge­lig yt­ret sig, og Car­los har væ­ret lyd­hør over for det, for de spil­le­re ved jo, hvad der skal til for at vin­de her i Dan­mark. Og al­le­re­de si­den man­dag er der sket en me­get for­nuf­tig ud­vik­ling til træ­nin­ger­ne. Der er smil på, og der bli­ver gå­et til den. «

Der har tid­li­ge­re væ­ret kri­tik af, at KIF er sty­ret af en flok æl­dre spil­le­re, som får træ­ne­ren fy­ret, el­ler som mini­mum får tin­ge­ne ret­tet til, hvis spil­let ik­ke li­ge er, som de ger­ne vil ha­ve det. Er det i virkeligheden ba­re det, der sker nu?

» Selv­føl­ge­lig kan man tæn­ke de tan­ker, når man ser på det ude­fra. Men når en træ­ner bli­ver fy­ret, er det jo for­di, at man har tabt om-klæd­nings­rum­met, flyg­ter fra sit an­svar el­ler sæt­ter folk i bås i for­hold til, hvad de kan og ik­ke kan. Og det er ik­ke sådan en si­tu­a­tion, vi har her. Jeg fø­ler, der kan æn­dres på tin­ge­ne. Det er et spørgs­mål om, at Car­los læ­rer den dan­ske kul­tur at ken­de, og at vi li­ge skru­er lidt ned for al­le de spil­le­mæs­si­ge æn­drin­ger, vi har for­søgt på fra sæ­son­start. « Fort­sat tro på spansk re­vo­lu­tion

Hvor lang snor har Car­los Or­te­ga?

» Car­los har lang snor, så længe jeg fø­ler, vi er kon­struk­ti­ve og ar­bej­der i sam­me ret­ning. «

I skif­te­de stort ud i spil­ler­trup­pen før den­ne sæ­son, og spa­ni­er­ne Ni­ko Min­de­gia og An­to­nio Garcia er kom­met til som sto­re stjer­ner. Er du til­freds med dem?

» Jeg må in­drøm­me, at de har ik­ke spil­let godt. De har ik­ke en­gang spil­let til mid­del. Det si­ger de og­så selv. Men det er jo he­le hol­det, og ik­ke kun dem det handler om. «

Er je­res tro på den her span­ske re­vo­lu­tion li­ge så stor, som den var, da I hen­te­de Car­los Or­te­ga?

» Ja. 100 pro­cent. Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at det kan løf­te vo­res top­ni­veau. Det po­si­ti­ve i det her er jo, at det sker på det her tids­punkt, så vi kan nå at ret­te op på det in­den slut­spil­let, « si­ger han.

Det er selv­føl­ge­lig to­talt uac­cep­ta­belt, som tin­ge­ne er gå­et ind­til nu. Las­se Bo­e­sen

FOTO: CLAUS FISKER

Sportschef i KIF Kol­ding København, Las­se Bo­e­sen, har ik­ke haft ret man­ge go­de hånd­boldop­le­vel­ser i den­ne sæ­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.