Ud af skyg­gen

BT - - SPORTEN - SUPERÅR

for før­ste gang i hi­sto­ri­en vandt Tho­mas Cup ( VM for her­re­lands­hold, red.), in­den han i ju­ni tog sin før­ste Su­per Se­ri­es- tri­umf i Au­stra­li­an Open.

» Jeg har fun­det ud af, at det ik­ke er af­gø­ren­de for mi­ne mu­lig­he­der for, hvad jeg kan op­nå, om jeg er num­mer et, to el­ler tre i Dan­mark, « si­ger den 30- åri­ge dan­sker.

» Det fyl­der ik­ke ret me­get læn­ge­re. Det gjor­de det tid­li­ge­re i min kar­ri­e­re, for­di jeg selv­føl­ge­lig ger­ne vil­le op og væ­re den bed­ste. «

» Men jeg kan sta­dig vin­de All Eng­land el­ler VM, når jeg er num­mer tre i Dan­mark på grund af det ni­veau, vi al­le sam­men har. «

Vit­ting­hus er li­ge nu num­mer ni i ver­den, mens Vik­tor Axel­sen og Jan Ø. Jør­gen­sen er hen­holds­vis num­mer fi re og fem.

Den slags tal spe­ku­le­re­de 30- åri­ge HK, som han kal­des i bad­min­ton­mil­jø­et, me­get over tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren, men en blan­ding af øget mo­den­hed og et fan­ta­stisk 2016 har fl yt­tet fo­kus i po­si­tiv ret­ning. Jeg kan sta­dig vin­de All Eng­land el­ler VM, når jeg er num­mer tre i Dan­mark på grund af det ni­veau, vi al­le sam­men har

» Jeg har kun ar­bej­det med sport­spsy­ko­log de se­ne­ste tre og et halvt år, og det har be­stemt væ­ret med til at sæt­te gang i en mod­nings­pro­ces, « for­kla­rer han.

» Jeg kan mær­ke stor for­skel på nu og sid­ste gang, jeg var i top 10 ( eft er Su­per Se­ri­es- fi na­ler­ne i 2014, red.). Da til­fø­je­de jeg et me­get stort ek­stra pres på mig selv om, at nu skul­le jeg vin­de over nær­mest al­le, der lå uden for top 10. Det pres har jeg ik­ke ta­get med nu. «

Han kal­der selv 2016 for sit med af­stand bed­ste år, og et kig på re­sul­tat­lis­ten bak­ker og­så 100 pro­cent op om den på­stand.

Net­op mo­den­he­den, som han har få­et ind i men­ta­li­te­ten, gør, at HansKri­sti­an Vit­ting­hus tror på, at 2016 ik­ke bli­ver hans sid­ste sto­re år.

» Jeg er i en al­der, hvor man­ge eu­ro­pæ­i­ske spil­le­re og­så har top­pet, og det vi­ser det her år og­så. «

» Ken­neth Jo­nas­sen, som jo er min træ­ner, top­pe­de og­så i de år. Poul- Erik Høy­er gjor­de det sam­me. Det gi­ver og­så no­get tro på, at de næ­ste år må­ske kan væ­re mi­ne gyld­ne år, « si­ger Vit­ting­hus.

En en­kelt kar­ri­e­redrøm måt­te han dog sluk­ke i 2016, da han igen mis­se­de OL, for­di der kun er plads til to her­re­sing­ler fra hver na­tion.

Han af­vi­ser ik­ke, at han sta­dig spil­ler i 2020, men det er ik­ke for at gi­ve OL et sid­ste skud.

» Det er ik­ke sådan, at jeg tæn­ker, at jeg skal med til OL i Tokyo. Min olym­pi­ske drøm sluk­ke­de jeg lidt med OL i Rio, « si­ger han.

I ste­det går hans lang­sig­te­de mål­sæt­ning frem til for­å­ret 2018.

» Der er in­gen tvivl om, at jeg ek­stremt ger­ne vil væ­re med til Tho­mas Cup 2018 for at for­sva­re gul­det, « ly­der det fra Vit­ting­hus, som i den­ne uge er med ved French Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.