Kuhns us­and­syn­li­ge tri­umf

BT - - SPORTEN -

ALLAN KUHNS SVENSKE mester­skab er en af de fl ot­te­ste og mest us­and­syn­li­ge be­drift er af en dansk fod­bold­træ­ner no­gen­sin­de. Det kan vir­ke som sto­re ord om et mester­skab i en li­ga, der næp­pe er bed­re end den dan­ske, og man kun­ne med en vis ri­me­lig­hed på­stå, at et­hvert dansk mester­skab er stør­re end det­te svenske.

MEN VIRKELIGHEDEN ER, at dansk træ­ner­suc­ces i ud­lan­det er en uhy­re sjæl­den fo­re­komst, og at Allan Kuhn i den­ne sæ­son har gjort, hvad den dan­ske land­stræ­ner, Åge Ha­rei­de, ik­ke for­må­e­de sid­ste år, da Malmö FF blev num­mer fem trods en frem­her­sken­de op­fat­tel­se af, at den på da­væ­ren­de tids­punkt var Nor­dens stør­ste klub - el­ler i hvert fald hav­de det bed­ste hold.

ALLAN KUHN VAR vist nok ik­ke første­valg i Malmö FF, hvor Kas­per Hjul­mand og mu­lig­vis an­dre var ble­vet spurgt før ham. I virkeligheden me­get ken­de­teg­nen­de for hans træ­n­er­kar­ri­e­re - og det er her det us­and­syn­li­ge kom­mer ind - for­di han i åre­vis først og frem­mest er ble­vet op­fat­tet som asi­stent­træ­ner, hvil­ket han til en vis grad selv har skyl­den for

a Allan Kuhn i 2008 over­tog ch­eft ræ­ner­po­sten fra den fy­re­de Bru­ce Rioch, vi­ste han godt nok, at han var op­ga­ven vok­sen og før­te med suc­ces AaB gen­nem Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil, som han slut­te­de af med 2- 2 på Old Traff ord og 12 kam­pe i træk som ube­sej­ret. Al­li­ge­vel an­sat­te Lyn­ge Ja­cob­sen Magnus Pe­hrs­son, og selv­om Allan Kuhn var skuff et, sat­te han sig selv i bag­grun­den og fort­sat­te som as­si­stent.

MEN DET STØR­STE slag mod hans ch­eft ræ­n­er­kar­ri­e­re kom, da han el­lers i 2009 hav­de få­et an­sva­ret i FC Midtjyl­land, men trak sig i for­å­ret 2011 med for­kla­rin­gen om, at han så sig selv me­re som en as­si­stent­ty­pe. Det skul­le han eft er min me­ning al­drig ha­ve gjort, for da stig­ma­ti­se­re­de han sig selv i he­le fod­bold­dan­mark, og vær­st af alt: Det var slet ik­ke der­for han trak sig. Han trak sig i util­freds­hed med, at den sport­s­li­ge le­del­se henover vin­te­r­en hav­de ved­ta­get en ny pas­nings­ba­se­ret spil­lestil, der slet ik­ke mat­che­de hans me­re di­rek­te spil, og som han al­drig fi k im­ple­men­te­ret. Da Glen Rid­ders­holm over­tog, drop­pe­de han lang­somt den po­s­ses­sion­s­til, Allan Kuhn var gå­et død i. Eft er et smut til Ran­ders var Kuhn til­ba­ge som as­si­stent i Aal­borg, hvor han igen blev for­bi­gå­et som chef, da Kent Ni­el­sen ryk­ke­de til OB.

FØRST DA MALMÖ lidt til­fæl­digt duk­ke­de op, kom han til­ba­ge i spid­sen. Præ­cis der hvor han hø­rer til. for han er me­get me­re end en as­si­stent. Han er svensk mester­træ­ner.

Først da Malmö lidt til­fæl­digt duk­ke­de op, kom han til­ba­ge i spid­sen. Præ­cis der hvor han hø­rer til. for han er me­get me­re end en as­si­stent. Han er svensk mester­træ­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.