LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

Spør­ger man book­ma­ker­ne, er det ik­ke et spørgs­mål om, hvor­vidt Gol­den Sta­te War­ri­o­rs vin­der NBA- tit­len. Det er me­re et spørgs­mål om, hvor su­verænt de vin­der den.

Så­le­des kan man ik­ke få over 1,83 på, at de hen­ter tro­fæ­et hjem i den­ne sæ­son, og det er det la­ve­ste vin­dero­d­ds i man­ge år på det­te tids­punkt af sæ­so­nen i NBA.

» Gol­den Sta­te er de stør­ste fa­vo­rit­ter til NBA- mester­ska­bet, vi har ople­vet i ny­e­re tid. Det skyl­des bå­de den sult, de må gå ind til sæ­so­nen med eft er sid­ste års fi na­le­kol­laps, men og­så kva­li­te­ten af de­res trup. Et hold, der i for­vej­en var skræm­men­de go­de, er ble­vet for­stær­ket mar­kant med til­gan­gen af Ke­vin Du­rant. Han sup­ple­rer Step­hen Cur­rys for­cer rig­tig godt. De­res mak­ker­skab har po­ten­ti­a­let til at bli­ve le­gen­da­risk, « si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.