Bir­ger Lar­sens man­ge suc­ces’er

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@ bt. dk

Før­ste gang, dan­sker­ne stift ede be­kendt­skab med Bir­ger Larsen, var i rol­len som Claus i Sø­ren Kragh- Ja­cob­sens udø­de­li­ge ung­doms­fi lm ’ Vil du se min smuk­ke nav­le’ fra 1978.

16- åri­ge Bir­ger Lar­sens ka­rak­ter greb he­le lan­det om hjer­tet, da han blev fo­rel­sket i fi gu­ren Le­ne i Li­seLot­te Ra­os skik­kel­se. Godt hjul­pet af Kragh- Ja­cob­sens svim­len­de po­p­num­mer ’ Hey Claus’.

I 1990 var Bir­ger Larsen ble­vet in­struk­tør og tog bå­de Bo­dil og Ro­bert- pri­sen året eft er for de­but­fi lmen ’ Lad is­b­jør­ne­ne dan­se’

I 1997- 98 in­stru­e­re­de han en ræk­ke af­snit i DR- se­ri­en ’ Taxa’, der for al­vor skød DRs dra­maaf­de­ling på vin­der­kurs. I Dan­mark og i ud­lan­det.

Et par år eft er fulg­te den Em­myvin­den­de se­rie ’ Ni­ko­laj og Julie’ som Larsen og­så sad bag ka­me­ra­et på.

Fle­re pri­ser og end­nu stør­re uden­land­sk suc­ces ven­te­de, da han skab­te det visu­el­le uni­vers i DR- se­ri­en ’ For­bry­del­sen’s tre før­ste af­snit, der lag­de ga­der­ne øde i 2007 og blev solgt til ud­lan­det.

Hans sid­ste fi lm blev ’ Klas­se­fe­sten 3 - då­ben’, der åb­ne­de med 120.000 solg­te bil­let­ter på de fi re før­ste da­ge, og som Nor­disk Film kan reg­ne med at sæl­ge cir­ka en halv mil­li­on bil­let­ter til, in­den den har spil­let sig ud i bi­o­gra­fer­ne.

FOTO: JOHN JOHANSEN

Bir­ger Larsen som Claus sam­men med Le­ne ( Li­se- Lot­te Rao) i Sø­ren Krag­hJa­cob­sens ung­doms­film, ’ Vil du se min smuk­ke nav­le’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.