Jeg har ik­ke haft én søvn­løs nat

BT - - SPORTEN -

Når du kig­ger til­ba­ge på det for­år, du gik igen­nem med Oscar- sa­gen og eft er­døn­nin­ger­ne af den sag. Hvad har det så gjort ved din po­si­tion i Brønd­by?

» Helt kort for­talt var der op­bak­ning i be­sty­rel­sen til, at jeg skul­le fort­sæt­te. Igen vil jeg si­ge, at sa­gen blev blæst ud af pro­por­tio­ner i me­di­er­ne. Det var en hæn­del­se, jeg ger­ne hav­de væ­ret for­u­den. Men lad os hol­de os til tin­ge­nes fak­ta. Jeg hav­de op­bak­ning fra be­sty­rel­sen til at fort­sæt­te som for­mand, men jeg øn­ske­de ik­ke, at min per­son skul­le i cen­trum. Det øn­sker jeg sta­dig ik­ke. Det vig­tig­ste er, at klub­ben kom­mer til­ba­ge. Der var ik­ke no­gen, der skul­le stå til­ba­ge og pe­ge på mig. Så jeg trå­d­te til­ba­ge, og så fort­sæt­ter jeg el­lers i kulis­sen med at gø­re de ting, som jeg sy­nes er rig­ti­ge. Det er mor­somt, at folk si­ger ’ hej Oscar’, når jeg går ned mod Sydsi­den, men læn­ge­re er den ik­ke. Jeg har få­et hig­h­fi ves og har ik­ke hørt én ne­ga­tiv ting fra no­gen si­den da. «

Så du fø­ler ik­ke, at du har skul­let kæm­pe dig til­ba­ge til den po­si­tion, du var i for ot­te må­ne­der si­den. Før Oscar- sa­gen?

» In­gen­lun­de. Det kan godt væ­re, der er no­gen ude­fra, der me­ner no­get an­det. Men det er en me­die- ting. Jeg er her jo og ta­ler med me­d­ar­bej­der­ne. Folk, der ken­der mig, ved godt, jeg har hjer­tet på ret­te sted. Jeg vil­le og­så sa­ve den gren over, som jeg sid­der på, hvis jeg la­ve­de no­get, der var tå­be­ligt. Det var nog­le tur­bu­len­te da­ge, men jeg er vi­de­re. «

Hav­de du sta­dig væ­ret for­mand og Tho­mas Frank sta­dig træ­ner, hvis det ik­ke var for dén sag?

» Jeg hav­de for­ment­lig sta­dig væ­ret for­mand. Om Tho­mas Frank og­så hav­de væ­ret ch­eft ræ­ner, må du spør­ge Tro­els Bech om. Det er spe­ku­la­tion, me­re end det er no­get an­det. Jeg er ba­re glad for, at vi har frem­drift nu. Dét sav­ne­de vi. «

Hvad har he­le sa­gen gjort ved dig?

» In­tet. Nej, jeg vil ik­ke si­ge in­tet, for selv­føl­ge­lig er det en sag, jeg ger­ne hav­de væ­ret for­u­den. Det er jo læ­re­rigt. Det er at for­stå de so­ci­a­le me­di­ers magt. For det er helt blæst ud af pro­por­tio­ner. Folk be­gynd­te at klo­ge sig med, at det var det dum­me­ste, de hav­de set længe. Men det er fi nt. Jeg har lært af det, og det sker al­drig igen. Så er den ik­ke læn­ge­re. Det mest po­si­ti­ve ved det var, at jeg fi k tu­sind­vis af mails fra folk i top­pen af dansk er­hvervs­liv. Og de støt­te­de mig. Det var­me­de. Al­le de an­dre, som syn­tes, det var en god hi­sto­rie og blev ved med at kø­re på … Fint nok. Der er ik­ke gå­et no­get af mig. Vi er vi­de­re. Jeg har ik­ke haft én søvn­løs nat over det. «

Stormen fi ndes ik­ke Hån­den på hjer­tet. Har du i lø­bet af det sid­ste tur­bu­len­te år haft lyst til at si­ge: ’ Nu skal jeg ud af det her’ og sim­pelt­hen sæl­ge di­ne ak­tier i Brønd­by?

» Nej, det har jeg ik­ke. Hel­dig­vis er jeg sådan ind­ret­tet, at når først jeg sæt­ter mig no­get for, bli­ver jeg ved med at ar­bej­de for det, ind­til det er ab­so­lut umu­ligt. Jeg har sagt li­ge si­den, jeg kom ind af dø­ren, at uan­set om det ta­ger fem, 10 el­ler 20 år, er det er dét, vi ar­bej­der med, der be­ty­der no­get. Men der skal he­le ti­den væ­re frem­drift på al­le pa­ra­me­tre. Det bli­ver må­ske lidt po­puli­stisk, men al den storm, som folk bli­ver ved med at ta­le om, ek­si­ste­rer ik­ke for mig. Der snak­kes om man­ge di­rek­tø­rer. Men i min tid har der væ­ret to di­rek­tø­rer. Den sam­me har væ­ret di­rek­tør to gan­ge. Så det er en an­den tid, hvor der bli­ver holdt fo­kus på, at der nu er en stra­te­gi. De folk, der sid­der i klub­ben nu, er ud­valgt til at kø­re vi­de­re. Og så skal vi fo­ku­se­re på at få den her for­ret­ning kørt i va­ter og for­hå­bent­lig i sor­te tal. Det er det, der op­ta­ger mig. «

Har du om­vendt tænkt tan­ken at gå øko­no­misk ’ all in’, så Brønd­by bli­ver øko­no­misk kon­kur­ren­ce­dyg­tig med FC København?

» Nej. Den her virk­som­hed er enormt eks­po­ne­ret, og det er ut­ro­ligt, hvor me­get folk hen­ven­der sig til mig med go­de råd. Det er og­så ut­ro­lig dej­ligt. Der har væ­ret me­re end én, der har sagt, at jeg skal smi­de fl ere pen­ge. Men jeg ser det ik­ke som en fa­cit­lis­te. Jeg er godt nok ho­ve­d­ak­tio­nær, men jeg er nødt til igen at gå til­ba­ge til stra­te­gi­en og si­ge ’ hvor var klub­ben, hvor kom den hen, hvor var den, da jeg kom – og hvor skal den hen nu’. Det er det vig­ti­ge for mig. Det er ik­ke at skri­ve en check med nog­le fl ere nul­ler og så hå­be på, at det bli­ver et ’ qui­ck­fi x’. For så kom­mer vi over i gam­bling. Og jeg gam­b­ler ik­ke. «

Men det ko­ster pen­ge at tje­ne pen­ge i fod­bold. FC København har ek­sem­pel­vis skru­et op for ud­gift er­ne for at væ­re, hvor klub­ben er i dag. Er det ik­ke en mu­lig­hed for Brønd­by?

» Man må let­te på hat­ten for FC København. Men klub­ben kom­mer fra et sted, hvor man har væ­ret i eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger i 11 år. Så man har et helt an­det af­sæt og en sne­bold, man kan skub­be for­an sig, som er me­get stør­re end vo­res. Så at ta­ge de kvan­tespring og virkelig gå ’ all in’ vil væ­re svært. Dels for­di det er ble­vet svæ­re­re at kom­me i Cham­pions Le­ague, hvor plad­ser­ne bli­ver fær­re. Så in­den vi vil­le nå at få no­get sat i sy­stem, vil­le det bli­ve en ’ Klo­der­nes kamp’. Og det er ik­ke i sync med det fæl­les­skab og den må­de, vi gør tin­ge­ne på her. Er det så uam­bi­tiøst? Det me­ner jeg ik­ke, det er. Am­bi­tio­nen er at ud­sæt­te en stra­te­gi og ek­se­kve­re der­eft er. FCK er et an­det

Am­bi­tio­nen for mig er, at vi skal væ­re i top­pen af dansk og skan­di­na­visk fod­bold. Og så skal vi for­hå­bent­lig og­så til­ba­ge, hvor det er sjovt i Eu­ro­pa. Men det er vig­tigt for mig at si­ge, at det skal ske skridt for skridt. For det kræ­ver no­get tå­l­mo­dig­hed. Vi er godt på vej Jan Bech An­der­sen

sted, så check­en skul­le væ­re me­get, me­get stor. «

I top­pen... Du har for ny­lig talt om Brønd­by om 25, 50 og 100 år. På lang sigt – men no­get kor­te­re end bå­de 50 og 100 år – hvad er så din vi­sion for Brønd­by? Skal klub­ben igen væ­re Nor­dens stør­ste og mest vin­den­de klub, som i 80er­ne og 90er­ne?

» Am­bi­tio­nen for mig er, at vi skal væ­re i top­pen af dansk og skan­di­na­visk fod­bold. Og så skal vi for­hå­bent­lig og­så til­ba­ge, hvor det er sjovt i Eu­ro­pa. Men det er vig­tigt for mig at si­ge, at det skal ske skridt for skridt. For det kræ­ver no­get tå­l­mo­dig­hed. Vi er godt på vej. Vi har man­ge un­ge spil­le­re, vi har om­kring 30 U- lands­holds­spil­le­re. Så vi er på vej mod det sted, hvor vi var, da jeg selv spil­le­de mod ung­domslands­holds­spil­le­re. Men det ta­ger tid. Et døgn har 24 ti­mer, og et år har 365 da­ge. Så vi må ba­re si­ge, at det ik­ke sker over nat­ten. For vi er bag­ud på po­int, og vi har tabt ter­ræn på fl ere fron­ter. Uan­set om vi an­sat­te ver­dens bed- ste ta­lent­træ­ner i mor­gen, be­ty­der det ik­ke, at al­le kom­mer val­far­ten­de her­til. Der er nog­le klub­ber, der er for­an på nog­le punk­ter, og så er der no­gen, der er lidt bag­ud på an­dre. Vi prø­ver at gø­re de ting, vi er go­de til, bed­re. Og der, hvor vi er nødt til at for­bed­re os, prø­ver vi at gø­re det. «

For­le­den læ­ste jeg et in­ter­view med dig på Brønd­bys egen hjem­mesi­de, hvor du for­hol­der dig til dét at bli­ve for­mand igen. Som jeg læ­ste det, gav du et svar af den slags, som kom­mer fra en mand, der ger­ne vil væ­re for­mand i Brønd­by igen. Læ­ste jeg det rig­tigt?

» Nej. Det er ik­ke no­gen am­bi­tion for mig at bli­ve for­mand igen. Am­bi­tio­nen er at få klub­ben bragt til­ba­ge, hvor den bør væ­re. Bå­de sport­s­ligt og kom­merci­elt. Sker det, vil det og­så væ­re et bed­re sted at væ­re ak­tio­nær. Jeg har in­gen­lun­de am­bi­tio­ner om at bli­ve for­mand igen. Hvis folk bak­ker op om det og pres­ser mig til det, vil jeg over­ve­je det. Men det er ik­ke på min li­ste over ju­le­ga­veøn­sker. I så fald kun­ne jeg jo ba­re væ­re ble­vet. «

• FOTO: JENS NØRGAARD LARSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.