5 skar­pe til Jan Bech An­der­sen

BT - - SPORTEN -

1 Du in­ve­ste­rer nu mini­mum 37 mil­li­o­ner kro­ner og mak­si­malt 66 mil­li­o­ner kro­ner. Hvor­når kom­mer vi der­til, hvor du kø­ber den be­stem­men­de ak­tie­an­del på 51 pro­cent og der­med ejer klub­ben?

» Om jeg kom­mer over 51 pro­cent på et tids­punkt er ren te­o­ri. Nu gæl­der det om at få sty rket klub­ben, fun­da­men­tet og plat­for­men. Vi har sø­sat stra­te­gi 6.4, som in­de­hol­der seks punk­ter, og det al­ler­vig­tig­ste for mig er, at vi får ek­se­kve­ret på den stra­te­gi og hol­der snu­den i spo­ret. Det er et godt sted at be­gyn­de, at fi rma­et bli­ver gæld­fri ( som er et af må­le­ne med den nye emis­sion, red.). «

2 I for­å­ret spøg­te John Ter­rys navn me­get i Brønd­by. Hån­den på hjer­tet – snak­ke­de du i lø­bet af for­å­ret på no­get tids­punkt med Ter­ry om at kom­me til Brønd­by?

» Nej, det gjor­de jeg ik­ke. Og det er og­så vig­tigt for mig – nu hvor vi snak­ker na­medrop­ping – at si­ge, at det har ir­ri­te­ret mig, når folk har nævnt an­dre eng­læn­de­re og det ene og det an­det og der­eft er sagt: ’ Hvor­dan kan I over­ho­ve­det gå der­hen’. Der blev gi­vet et man­dat fra be­sty rel­sen til Tro­els ( Bech, red,) og jeg til at fi nde en træ­ner, der pas­se­de til stra­te­gi­en. Så det an­det har væ­ret ren spe­ku­la­tion. «

3 Du be­tal­te en mas­se mil­li­o­ner for at få Da­ni­el Ag­ger til klub­ben. Nu er han væk. Er du skuff et el­ler til­freds med Da­ni­el Ag­gers op­hold i Brønd­by?

» Jeg er til­freds. Vi var et an­det sted, da Da­ni­el kom til, og han løft ede os. Han var en ab­so­lut vig­tig ker­ne­per­son i den her rej­se på det tids­punkt. Og han gav, hvad han kun­ne – og me­re til. Han fi k løft et nog­le af de un­ge. Blandt an­det Riza Dur­mi­si. Så jeg er me­get glad for, at Da­ni­el var her – og stolt af, at han valg­te at kom­me til­ba­ge til Brønd­by. «

4 Hvis du kun­ne ta­ge det tre­cif­re­de mil­li­on- be­løb, du i lø­bet af de se­ne­ste år har in­ve­ste­ret i Brønd­by og i ste­det kø­be en en­kelt spil­ler til klub­ben, hvem skul­le det så væ­re?

» Nu er det jo kun 100 mil­li­o­ner. Jeg vil­le ger­ne kø­be Ro­bert Lewan­dowski til Brønd­by, men jeg kan ik­ke få ham for 100 mil­li­o­ner. Så det bli­ver lidt aka­de­misk. Pen­ge­ne er ble­vet brugt suc­ces­sivt og lø­ben­de, men nu handler det om, at de næ­ste pen­ge bli­ver brugt end­nu bed­re. I dét er det ik­ke en en­kelt spil­ler, der gør for­skel­len. «

5 Har du væ­ret for­bi Sydsi­dens fan­forum si­den marts må­ned, hvor Oscar- sa­gen eks­plo­de­re­de?

» Ja, det har jeg. Jeg føl­ger al­tid med i, hvad folk si­ger, og der er sta­dig kom­men­ta­rer om­kring de ting. Det er en hæn­del­se, jeg helst hav­de væ­ret for­u­den, men når det så er sagt, er sket sket, og jeg har ta­get an­sva­ret for det. Jeg me­ner sta­dig, de 12- 14 ting, jeg skrev over to- et- halvt år, blev blæst fuld­stæn­dig ud af pro­por­tio­ner. Men lad nu det væ­re. Det er for­tid, og nu kig­ger vi fremad. Men jeg føl­ger al­tid med, og det vil jeg al­tid gø­re. Ud over at væ­re ak­tio­nær, er jeg og­så fan, og jeg føl­ger al­tid med i, hvad me­nin­ger­ne og hold­nin­ger­ne er. Men jeg er fær­dig med at skri­ve. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.