To an­holdt for ham­mer- vold

To per­so­ner med til­knyt­ning til Hells An­gels er an­holdt ef­ter at ha­ve slå­et dansk fod­bold­spil­ler til blods på åben ga­de

BT - - SPORTEN - ANHOLDELSE Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@sporten.dk

Der er sket en af­gø­ren­de ud­vik­ling i sa­gen om det blo­di­ge over­fald, som den dan­ske fod­bold­spil­ler Fran­ck Se­mou blev ud­sat for i slut­nin­gen af sep­tem­ber. Norsk po­li­ti har ef­ter en in­tens ef­ter­forsk­ning an­holdt to per­so­ner.

De to an­hold­te er iføl­ge den nor- ske avis Ha­mar Ar­bei­der­blad dan­ske stats­bor­ge­re med til­knyt­ning til ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels.

Po­li­ti­ad­vo­kat Magnus Schartum Han­sen for­tæl­ler, at in­gen af de for­mode­de ger­nings­mænd er på­gre­bet i Nor­ge, hvor over­fal­det el­lers fandt sted uden for den tid­li­ge­re Brønd­by- spil­lers hjem­me­ba­ne i klub­ben HamKam.

» De to er på­gre­bet i hen­holds­vis Sve­ri­ge og Dan­mark, og der er an­mo­det om en ud­le­ve­ring til Nor­ge. Beg­ge mænd har for­bin­del­se til Hells An­gels, « si­ger Magnus Schartum Han­sen til det nor­ske me­die.

De to er på­gre­bet i hen­holds­vis Sve­ri­ge og Dan­mark, og der er an­mo­det om en ud­le­ve­ring til Nor­ge. Beg­ge mænd har for­bin­del­se til Hells An­gels Magnus Schartum Han­sen

Det er dog end­nu for tid­ligt at si­ge no­get om mo­ti­vet for over­fal­det på Fran­ck Se­mou.

» Vi ef­ter­for­sker fort­sat mo­ti­vet for over­fal­det, og vi øn­sker end­nu ik­ke at kom­men­te­re på net­op det. « Ken­der ik­ke grun­den 24- åri­ge Fran­ck Se­mou fik ef­ter over­fal­det, hvor han blev slå­et i ho­ve­d­et med en ham­mer, kon­sta­te­ret kra­nie­brud.

Da Ha­mar Ar­bei­der­blad ef­ter det uhyg­ge­li­ge over­fald uden for sta­dio­net Bri­ske­by tal­te med dan­ske­ren, hav­de han hel­ler ik­ke selv no­gen idé om, hvad mo­ti­vet var.

» De spurg­te, om jeg kend­te en el­ler an­den, men jeg sva­re­de, at jeg ik­ke vid­ste no­get, da jeg ik­ke er her­fra. Da jeg sag­de det, tog den ene fat i mig og smed mig på jor­den, og den an­den kom bag­fra og slog mig i ho­ve­d­et med no­get. På det tids­punkt vid­ste jeg ik­ke, hvad det var, « sag­de Fran­ck Se­mou.

» Jeg fik vri­stet mig løs og så, at han stod med en stor ham­mer i hån­den. Og da mær­ke­de jeg, at blo­det fos­se­de ned over mit ho­ved. Jeg spurg­te, hvor­for de gjor­de det, men de sva­re­de ik­ke. «

FOTO: JEPPE BØJE NI­EL­SEN

Den tid­li­ge­re Brønd­by- spil­ler Fran­ck Se­mou ( th.) blev for snart en må­ned si­den over­fal­det med en ham­mer nær træ­nings­an­læ­get ved sin nor­ske klub, HamKam. Nu er to per­so­ner an­holdt i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.