Ro­se: JP-chef tvang mig til tavs­hed

BT - - NYHEDER -

MUHAMMED-KRI­SEN pris­ud­de­ling for yt­rings­fri­he­den på Jyl­lands-Po­sten.

I We­e­ken­da­vi­sen forta­el­ler Ro­se, at han af avis­hu­sets le­del­se blev be­skyldt for bå­de at va­e­re »il­loy­al« og »be­sat«.

Jør­gen Ejbøl, kon­cern­di­rek­tør Lars Munch og che­fre­dak­tør Jørn Mik­kel­sen tvang ham i 2011 til at ac­cep­te­re en hånd­fa­est­ning, der sta­er­kt be­gra­en­se­de, hvad han måt­te si­ge og skri­ve.

Ro­se forta­el­ler, at han af Ejbøl fik at vi­de, at han »ik­ke måt­te vi­se sit fja­es i tv«. Bag­ved de luk­ke­de dø­re Ro­se me­ner, at der har her­sket et stort mis­for­hold mel­lem, hvad avi­sens le­de­re udadtil har for­talt om yt­rings­fri­he­dens ukra­en­ke­lig­hed, og hvor­dan le­del­sen in­dadtil har be­hand­let en af Muham­med­kri­sens ho­ved­per­so­ner, Flem­m­ing Ro­se.

Da Flem­m­ing Ro­se i 2010 skif­ter job fra kul­tur­re­dak­tør til ud­lands­re­dak­tør, vil­le le­del­sen ha­ve ham til at ska­be ro om sin per­son. Le­del­sen fryg­te­de, når han skrev klum­mer om yt­rings­fri­hed og mul­ti­kul­tu­ra­lis­me, skri­ver In­for­ma­tion, der og­så om­ta­ler bo­gen.

»Du vir­ker be­sat,« sag­de Lars Munch til ham iføl­ge bo­gen.

I for­å­ret 2011 blev Ro­se bedt om at stil­le op som vid­ne i USA i en sag om et for­pur­ret ter­r­or­anslag mod net­op Jyl­lands-Po­sten.

Han forta­el­ler, at Jør­gen Ejbøl rin­ge­de til ham og sag­de: Jeg skal gø­re det me­get kort. Hvis du stil­ler op som vid­ne i den rets­sag, så er du ik­ke la­en­ge­re an­sat i virk­som­he­den

»Jeg skal gø­re det me­get kort. Hvis du stil­ler op som vid­ne i den rets­sag, så er du ik­ke la­en­ge­re an­sat i virk­som­he­den.«

»Hel­ler ik­ke her ef­ter­le­ve­de Ejbøl si­ne eg­ne prin­cip­per,« si­ger Ro­se til We­e­ken­da­vi­sen.

Ro­se sag­de op på Jyl­lands-Po­sten sid­ste år. Dre­jer sig om sik­ker­hed Over for Ritzau øn­sker Jør­gen Ejbøl ik­ke at kom­men­te­re Flem­m­ing Ro­ses på­stan­de.

Han hen­vi­ser i ste­det til en ud­ta­lel­se fra nu­va­e­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand for JP/Po­li­ti­kens Hus Lars Munch, som er ud­ar­bej­det af Jør­gen Ejbøl og be­sty­rel­ses­for­man­den selv.

»Det dre­je­de sig ik­ke om Flem­m­ing Ro­se. Det dre­je­de sig om sik­ker­he­den for me­re end 2.000 loy­a­le me­d­ar­bej­de­re,« ly­der det i den på­ga­el­den­de ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.