Narkos­mug­ler fa­el­det af di­gi­ta­le fod­spor

BT - - NYHEDER -

310,6 KILO KOKAIN 12 grøn­ne la­er­redst­a­sker med 310,6 kilo kokain pak­ket ind i blok­ke med pla­stic om­kring. Det var, hvad me­d­ar­bej­de­re hos virk­som­he­den Hol­ger Chri­sti­an­sen A/S i Es­b­jerg fandt, da de åb­ne­de en con­tai­ner fra Bra­si­li­en en juli­dag i som­mers.

Det hidtil stør­ste fund af kokain her­hjem­me sat­te po­li­ti­et i gang med en ef­ter­forsk­ning, der led­te frem til syv ma­end i Hol­land og Bel­gi­en.

De syv ma­end er på an­kla­ge­ba­en­ken i sa­gen, der i går blev ind­ledt ved Ret­ten i Kol­ding.

Iføl­ge an­kla­ger Lars Pe­ter­sen, Østjyl­lands Po­li­ti, var det di­gi­ta­le fod­spor, som led­te po­li­ti­et på spo­ret af ma­en­de­ne.

Po­li­ti­et kun­ne se, at der var ble­vet søgt på in­ter­net­tet ef­ter con­tai­ne­ren med num­me­ret UESU 2292595.

Det var blandt an­det sket fra en ip-adres­se på Ho­tel Sva­nen i Bil­lund. Over­våg­nings­bil­le­der Over­våg­nings­bil­le­der fra ho­tel­let vi­ser an­gi­ve­ligt fi­re af de syv til­tal­te, mens de be­fin­der sig na­er en com­pu­ter i ho­tel­lets lob­by.

Con­tai­ne­ren blev af­le­ve­ret på hav­nen i Fre­de­ri­cia, og her vi­ser an­dre over­våg­nings­bil­le­der en hol­land­sk VW Po­lo, som til­hø­rer en af de til­tal­te.

Trods re­kog­nos­ce­ring ved Fre­de­ri­cia Havn lyk­ke­des det ik­ke ma­en­de­ne at fin­de con­tai­ne­ren. Hel­ler ik­ke selv om de til­kald­te for­sta­er­k­ning fra tre bel­gi­ske ma­end.

Ef­ter to døgns sø­gen gav ma­en­de­ne an­gi­ve­ligt op og rej­ste ud af Dan­mark.

Da­gen ef­ter lan­de­de con­tai­ne­ren hos Es­b­jerg-virk­som­he­den sam­men med de øv­ri­ge au­to­elek­tri­ske de­le, som virk­som­he­den hav­de be­stilt i Bra­si­li­en.

Var sejl­pla­nen ble­vet fulgt, skul­le con­tai­ne­ren ha­ve ven­tet fle­re da­ge på hav­nen i Antwer­pen, før den skul­le sen­des vi­de­re mod Dan­mark.

Det vil­le ha­ve gi­vet narko­bag­ma­en­de­ne god tid til at sik­re den va­er­di­ful­de last.

I ste­det måt­te narkos­mug­ler­ne i hast føl­ge med for at sik­re la­sten, ly­der po­li­tiets ud­la­eg­ning. De til­tal­te na­eg­ter sig skyl­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.