Det er klynk,

BT - - NYHEDER -

Tilva­e­rel­sen er vel helt grund­lig­gen­de nem­me­re, hvis du er rig, for så har du fle­re mu­lig­he­der i li­vet i for­hold til ud­dan­nel­se, bo­lig og job Jeg kan godt for­stå ham, for han er le­der af en stor virk­som­hed, som han selv har skabt fra bun­den. Jeg sy­nes ik­ke, det er ar­ro­gant sagt. De ri­ge kan ha­ve be­kym­rin­ger som al­le os an­dre Det er lidt let­købt for Lars Lar­sen at si­ge det, for du har im­mer­va­ek fle­re mu­lig­he­der, hvis du er rig. Jeg vil til en­hver tid på­stå, at det er sva­e­re­re at va­e­re fattig. Hvis du er fattig, skal du ta­en­ke over pen­ge til et bus­kort, hvis du er rig, skal du ta­en­ke over, hvil­ken bil du vil kø­re i Nu har jeg al­drig va­e­ret rig, men jeg tror ik­ke, det er sva­ert. Der er i hvert fald fle­re mu­lig­he­der, f.eks. til at va­el­ge hvil­ken bil du vil kø­re i Er det li­ge så sva­ert at va­e­re rig, som det er at va­e­re fattig? Det me­ner dy­ne­kon­gen og man­ge­mil­li­ar­da­e­ren Lars Lar­sen til­sy­ne­la­den­de.

»Den der med, at det er sva­ert at va­e­re fattig … Det er saftsu­se­mig og­så sva­ert at va­e­re rig. For man skal gø­re det på den rig­ti­ge må­de,« sag­de Lars Lar­sen i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke i den­ne uge.

Ud­ta­lel­sen kan dog vir­ke en anel­se mal­pla­ce­ret fra en mand, der er en af Dan­marks ri­ge­ste med en for­mue på om­kring 26 mil­li­ar­der kro­ner.

Der­for gik BT på ga­den i Aar­hus for at hø­re til­fa­el­di­ge aar­hu­si­a­ne­re, om det ba­re er rig­mand­s­klynk. Fle­re mu­lig­he­der For­an Job­cen­tret i Va­er­k­mester­ga­de mø­der BT An­na Kirsti­ne Kal­li­as på 28. Hun er un­der­vi­ser på del­tid, men sø­ger sam­ti­dig fast ar­bej­de.

Hun stil­ler sig ufor­stå­en­de over for Lars Lar­sens be­kym­rin­ger.

»Jeg ta­en­ker umid­del­bart ik­ke, at det skul­le va­e­re så sva­ert at va­e­re rig. Ik­ke for­di jeg ved no­get om det. Men tilva­e­rel­sen er vel helt grund­lig­gen­de nem­me­re, hvis du er rig, for så har du fle­re mu­lig­he­der i li­vet i for­hold til ud­dan­nel­se, bo­lig og job,« si­ger An­na Kirsti­ne Kal­li­as.

»Hvis du vir­ke­lig er fattig, så har du jo nog­le helt an­dre, me­re kon­kre­te be­kym­rin­ger. F.eks. hvor­dan du skal få pen­ge­ne til at ra­ek­ke til mad he­le må­ne­den,« ud­dy­ber hun.

Den hold­ning de­ler 66-åri­ge Le­ne Kongs­bak fra Stav­trup.

»Det er lidt let­købt for Lars Lar­sen at si­ge det, for du har im­mer­va­ek fle­re mu­lig­he­der, hvis du er rig. Jeg vil til en­hver tid på­stå, at det er sva­e­re­re at va­e­re fattig,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Hvis du er fattig, skal du ta­en­ke over pen­ge til et bus­kort, hvis du er rig, skal du ta­en­ke over, hvil­ken bil du vil kø­re i.« Uven­tet op­bak­ning På en ba­enk i Bus­ga­den i det cen­tra­le Aar­hus mø­der BT Poul Erik ’Pol­le’ Jakob­sen. Han er 61 og hjem­løs, og har he­le sit liv i fi­re grå pla­sti­csa­ek­ke for­an sig. Han kom­mer, må­ske lidt uven­tet, med støt­te til Lars Lar­sen.

»Jeg kan godt for­stå ham, for han er le­der af en stor virk­som­hed, som han selv har skabt fra bun­den. Jeg sy­nes ik­ke, det er ar­ro­gant sagt. De ri­ge kan ha­ve be­kym­rin­ger som al­le os an­dre.«

Hos Rå­det for So­ci­alt Ud­sat­te er for­mand Jann Sjur­sen dog på linje med fler­tal­let af dem, BT mød­te på ga­den:

»Der er i hvert fald for­skel på de mu­lig­he­der, man har, hvis man er rig, i for­hold til hvis man er fattig. Der­med ik­ke sagt, at man ik­ke kan ha­ve pro­ble­mer, hvis man er vel­ha­ven­de, men så er det nog­le helt an­dre ud­for­drin­ger, man står over­for,« si­ger Jann Sjur­sen. Den der med, at det er sva­ert at va­e­re fattig … Det er saftsu­se­mig og­så sva­ert at va­e­re rig. For man skal gø­re det på den rig­ti­ge må­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.