Hyr­de­brev mod had­pra­e­di­kan­ter

BT - - NYHEDER -

DEMOKRATI Is­la­mi­sti­ske pra­e­di­kan­ter og an­dre ek­stre­mi­ster med ude­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger skal ik­ke ha­ve lov til at bruge lo­ka­ler på dan­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner til at spre­de de­res bud­ska­ber. Så­dan ly­der mel­din­gen fra ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ul­la Tør­na­es (V) i for­bin­del­se med, at pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol i den kom­men­de we­e­kend har ud­le­jet lo­ka­ler på Nør­re­bro til et ar­ran­ge­ment med den om­strid­te mus­lim­ske pra­e­di­kant Ka­mal el Mek­ki som en af op­la­egs­hol­der­ne. Ka­mal el Mek­ki er kom­met med ind­til fle­re kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser om alt fra ho­mo­seksu­el­le og ut­ro­skab og is­la­misk straf til kvin­der, sla­ve­ri og fra­fald­ne mus­li­mer. Skal ri­me med dan­ske va­er­di­er Mel­din­gen fra Ul­la Tør­na­es kom­mer og­så, for­di stu­den­ter­for­e­nin­gen Is­la­mic Aca­de­mic As­so­ci­a­tion har af­vik­let ind­til fle­re køns­op­del­te ar­ran­ge­men­ter med re­li­gi­øse em­ner i lån­te lo­ka­ler på CBS. På sam­me må­de har der tid­li­ge­re va­e­ret is­la­mi­ske ar­ran­ge­men­ter i lo­ka­ler på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, hvor kvin­der og ma­end bl.a. ik­ke måt­te be­nyt­te sam­me ind­gang.

Der­for sen­der hun nu et så­kaldt hyr­de­brev til al­le de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner med en op­for­dring til, at de ’ved ud­le­je og ud­lån af lo­ka­ler og ved af­hol­del­se af ar­ran­ge­men­ter i det he­le ta­get skal va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om ar­ran­ge­men­ter­ne er for­e­ne­li­ge med dan­ske de­mo­kra­ti­ske va­er­di­er’.

»Det be­kym­rer mig, at den her form for an­ti­de­mo­kra­ti­ske ar­ran­ge­men­ter duk­ker op på dan­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Der er in­gen tvivl om, at mang­fol­dig­hed, di­ver­si­tet og kul­tur­for­stå­el­se er en del af ud­dan­nel­ser­nes dan­nel­ses­op­ga­ve, men ar­ran­ge­men­ter­ne skal respek­te­re så­dan no­get som de­mo­kra­ti­ske va­er­di­er,« si­ger hun:

»Hyr­de­bre­vet er ud­tryk for, at man skal va­e­re me­re op­ma­er­k­som på det her.« Fortje­ner at dø So­ci­al­de­mo­kra­ten Lars Aslan Ras­mus­sen tø­ver ik­ke med at kal­de Ka­mal el Mek­ki for en had­pra­e­di­kant. Der­for er han og­så til­freds med, at Ul­la Tør­na­es nu mel­der ud med et hyr­de­brev.

»Den mand si­ger de vil­de­ste ting. Han ta­ler om, at fra­fald­ne mus­li­mer fortje­ner at dø. Hvad nu, hvis en af de un­ge til så­dan et ar­ran­ge­ment går ud og gør al­vor af det,« spør­ger han.

Ar­ran­ge­men­tet på Nør­re­bro bli­ver dog ik­ke til no­get. Me­tro­pol valg­te i går at ri­ve le­je­af­ta­len i styk­ker med det is­la­mi­ske AlMag­hrib In­sti­tu­te i Dan­mark, der hav­de le­jet Me­tro­pols lo­ka­ler.

»Til­ba­ge­kal­del­sen skyl­des, at vi har få­et na­er­me­re vis­hed om ar­ran­ge­men­tets ka­rak­ter og op­la­egs­hol­de­re. Det er Me­tro­pols vur­de­ring, at ar­ran­ge­men­tet ik­ke vil va­e­re i over­ens­stem­mel­se med de fuld­sta­en­digt grund­la­eg­gen­de ide­a­ler og va­er­di­er, Me­tro­pol hyl­der …,« hed­der det fra Me­tro­pol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.