12 MIS­SIO­NER – 10 BOMBER Sla­get om Mo­sul

BT - - NYHEDER -

DAN­MARK BOMBER MO­SUL Dan­ske F-16-fly har igen i den se­ne­ste uge del­ta­get i bom­be­an­greb i for­bin­del­se med of­fen­si­ven mod Is­la­misk Stat (IS) i Mo­sul i Irak. Det op­ly­ser for­sva­ret i sin ugent­li­ge op­da­te­ring. Sam­let set har de dan­ske fly flø­jet 12 mis­sio­ner i kam­pen mod Is­la­misk Stat i bå­de Sy­ri­en og Irak den se­ne­ste uge. På de 12 mis­sio­ner er der an­vendt 10 pra­e­ci­sions­bom­ber.

Det er ik­ke spe­ci­fi­ce­ret, hvor man­ge gange dan­ske fly har va­e­ret i luf­ten over Mo­sul.

Det er an­den uge i tra­ek, at de dan­ske fly del­ta­ger i kam­pe­ne om den ek­stre­mi­sti­ske be­va­e­gel­ses høj­borg.

Før of­fen­si­ven har dan­ske styr­ker tra­e­net iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker i at fin­de mi­ner. Såvel de iraki­ske styr­ker som kur­di­ske pe­s­h­mer­ga­sol­da­ter har fun­det tal­ri­ge mi­ner og skjul­te spra­eng­lad­nin­ger i de lands­by­er, de har be­fri­et om­kring Mo­sul. Na­e­ste mål er Raqqa Mens den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion for­sø­ger at be­ka­em­pe IS i stor­by­en Mo­sul, er fun­da­men­tet for en of­fen­siv mod den sy­ri­ske IS-høj­borg Raqqa ved at bli­ve lagt.

Det op­ly­ste USAs for­svars­mi­ni­ster Ash­ton Car­ter tirs­dag ef­ter et mø­de i Pa­ris med 12 an­dre for­svars­mi­ni­stre fra de lan­de, der del­ta­ger i ko­a­li­tio­nen mod Is­la­misk Stat.

Ash­ton Car­ter si­ger, at må­let er at ind­kaps­le Is­la­misk Stat i Raqqa. Der­ef­ter skal be­va­e­gel­sens kon­trol i by­en ned­bry­des.

Iføl­ge Ash­ton Car­ter kan en ind­sats mod Raqqa kom­me til at over­lap­pe of­fen­si­ven i Mo­sul. Der­med in­di­ke­rer han, at en kamp om Raqqa ik­ke nød­ven­dig­vis lig­ger langt ude i frem­ti­den. Mo­sul

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.