Trump – den slem­me ara­ber

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Trump er skabs­a­ra­ber. Det stod fuld­sta­en­dig klart for mig og mi­ne ame­ri­kan­ske ven­ner med ara­bi­sk bag­grund, da vi sam­men så den sid­ste debat mel­lem Trump og Cl­in­ton i sid­ste uge. Det er dog ik­ke de char­me­ren­de ara­bi­ske tra­ek, vi gen­ken­der hos ham – der­i­mod er det de tra­ek, som er mest ty­pi­ske hos ara­bi­ske ga­de­d­ren­ge og di­ver­se ara­bi­ske dik­ta­to­rer – dem vi kal­der

(slem­me ara­be­re).

HVAD ER PRO­BLE­MET? I Trump har di­ver­se ara­bi­ske dik­ta­to­rer og Pu­tin fun­det de­res ma­ge

»JEG SKAL SELV­FØL­GE­LIG nok ac­cep­te­re re­sul­ta­tet af det­te sto­re og hi­sto­ri­ske pra­esi­dentvalg. Hvis jeg vin­der,« sag­de Trump. Van­vit­tig kom­men­tar i den ve­st­li­ge ver­den. Ik­ke helt så uhørt i den ara­bi­ske. Der var for ek­sem­pel Ma­liki, der ef­ter et valg­ne­der­lag på irakisk tv sad og så sur og tva­er ud, mens han kra­e­ve­de om­ta­el­ling.

Og da Hil­lary Cl­in­ton i den an­den tv-debat sag­de, at det var godt, at en mand med Trumps tem­pe­ra­ment ik­ke le­de­de lan­det, nød Trump åben­lyst sin ka­ek­ke co­me­ba­ck­kom­men­tar: »For­di så vil­le du va­e­re i fa­engsel«. Som om der ik­ke er dom­sto­le i USA! Men i fle­re ara­bi­ske lan­de smi­der dik­ta­to­rer jo og­så ger­ne de­res po­li­ti­ske mod­stan­de­re i fa­engsel ef­ter for­godt­be­fin­den­de.

Og så er der kvin­der­ne. Her har Trump på­fal­den­de man­ge lig­heds­tra­ek LARS BO LANGSTED med af­dø­de Gadda­fi. Li­by­ens dik­ta­tor vi­ste sig at va­e­re en gru­som se­x­for­bry­der, men in­den det kom for en dag, var han ’ba­re’ kendt som en skør­teja­e­ger, og det er vel og­så et ret da­ek­ken­de for Trumps for­hold til kvin­der.

Det kom frem, at Trump hav­de pra­let med, at han »ba­re kun­ne ta­ge kvin­der, for­di han var kendt«, og han kun­ne slip­pe af sted med at »ta­ge dem i skrid­tet«.

Gadda­fi var vul­ga­ert for­fa­en­ge­lig. Og­så Trump er for­fa­en­ge­lig.

Fak­tisk er der end­nu et slå­en­de lig­heds­punkt mel­lem Trump og den slem­me ara­ber: Trump li­der af stor­heds­v­an­vid, li­ge­som Gadda­fi gjor­de: »Al­le de sto­re pro­fe­ter er kom­met fra ør­ke­nen: Muhammed, Jesus og jeg«. Gadda­fi men­te og­så, han hav­de reg­net ud, hvor­dan man skul­le lø­se Is­ra­el-Pa­la­estina­kon­flik­ten. »Jeg er over­be­vist om, at løs­nin­gen er en de­mo­kra­tisk stat for jø­der og pa­la­esti­nen­se­re. Så kan de kal­de den Is­rat­i­na – el­ler hvad de nu vil«. Trump var in­de på sam­me em­ne, da han i sin bog ’Ta­enk stort’ skrev: »Jeg kun­ne godt for­hand­le fred i Mel­le­mø­sten – me­get få kan gø­re det«.

Der er i øv­rigt og­så no­get bå­de stort og van­vit­tigt over tit­len på en an­den bog, han en­gang skrev: ’Ta­enk som en mil­li­ar­da­er: Alt du be­hø­ver at vi­de om suc­ces, ejen­dom­me og li­vet’. Ja, så er man vist da­ek­ket ind – i Trumps ver­den. DET TRAGIKOMISKE ER, at de ara­bi­ske ga­de­d­ren­ge fak­tisk er ret be­gej­stre­de for Trump. Og der er en an­den stor stats­le­der, der og­så er fan. Ame­ri­kan­ske me­di­er har kaldt Trumps og Pu­tins for­hold en ‘bro­man­ce’, for­di de beg­ge har ud­talt sig me­get ro­sen­de om den an­den.

De ara­bi­ske ga­de­d­ren­ge el­sker Trump, for­di han pu­ster til en mas­se kon­spira­tions­te­o­ri­er.

Men det ko­mi­ske ved kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne for­svin­der, når Trumps fan­ta­si­er ba­e­rer bra­en­de til et bål i Mel­le­mø­sten – dét, der bra­en­der med had til USA og he­le den ve­st­li­ge ver­den. Da Trump sag­de, at Oba­ma og Cl­in­ton hav­de skabt Is­la­misk Stat, gik ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Hiz­bol­la­hs le­der Has­san Nas­ral­lah promp­te på tv: »Det­te er in­gen sim­pel ta­le. Det­te er en ame­ri­kansk pra­esi­dent­kan­di­dat. Det­te er sagt på veg­ne af Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti. Han har da­ta og do­ku­men­ter«.

I Trump har di­ver­se ara­bi­ske dik­ta­to­rer og Pu­tin fun­det de­res ma­ge. Hvis ik­ke dét er be­kym­ren­de, så ved jeg ik­ke, hvad er. Trump er vir­ke­lig en ’bad Arab’ og han le­ve­rer skyts til an­dre ’bad Arabs’ – og­så ham der bor i Moskva.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.