På jagt ef­ter sko­ve

BT - - NYHEDER -

mar­ker­ne spredt ud over lan­det. Au­gust til sep­tem­ber er dog højsa­e­son, hvor man na­e­sten al­drig går for­ga­e­ves ef­ter svam­pe i sko­ven. Gå­et sport i svam­pej­agt Men det hand­ler om at stu­de­re si­ne om­rå­der og no­te­re, når man fin­der et sted med ek­sem­pel­vis kan­ta­rel­ler. For med over 6.000 ak­ti­ve bru­ge­re i Fa­ce­book-grup­pen ’Svam­pe­at­las’ ty­der no­get på, at der er gå­et fol­kesport i jag­ten på de dan­ske svam­pe. I grup­pen de­ler bru­ge­re bil­le­der af svam­pe, som de har sva­ert ved at iden­ti­fi­ce­re, og får kyn­dig hja­elp af fa­el­les­ska­bet, for der er utal­li­ge dan­ske va­ri­an­ter af svam­pe, og der er fle­re af dem, som er gif­ti­ge.

Men i he­le lan­det kan man selv gå ud og fin­de si­ne svam­pe. I øje­blik­ket er der størst chan­ce for en tragt­kan­ta­rel i sko­ven, for­di de er i sa­e­son.

Tho­mas La­es­søe, der er lek­tor og svam­pe­eks­pert ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, for­står ud­ma­er­ket, hvor­for man­ge går i sko­ven for at fin­de svam­pe, men iføl­ge eks­per­ten skal man ta­ge si­ne for­holds­reg­ler. Hans bed­ste råd er at sø­ge hja­elp hos en er­fa­ren svam­peja­e­ger, som man sto­ler på. »Hvis ved­kom­men­de er i li­ve og har spist svam­pe i man­ge år, så er der jo et håb for, at han ved, hvad han gør. Men det er jo en lands­da­ek­ken­de hob­by, og de sma­ger jo dej­ligt, de spi­se­li­ge svam­pe. Det lig­ger dybt i vo­res ge­ner at va­e­re ja­e­ge­re og sam­le­re, så det fø­les helt na­tur­ligt at gå ud og fin­de si­ne eg­ne svam­pe, og så er det og­så sjovt at gå ud og sam­le no­get,« si­ger Tho­mas La­es­søe. Med na­e­sen i jor­den »Hov, er det en kan­ta­rel, der står der? Nej, det er ba­re en or­an­ge­kan­ta­rel, den sma­ger ik­ke af no­get.«

Spørgs­må­let og sva­ret kom­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.