Ens guld

BT - - NYHEDER -

fra Ste­fan Ole­sen, da han får øje på en af de så­kald­te sny­de­kan­ta­rel­ler, som til for­veks­ling lig­ner den ef­ter­trag­te­de kan­ta­rel.

Plud­se­lig be­gyn­der jeg at se dem over he­le sko­v­bun­den, og jag­ten er sat ind for at fin­de den ae­g­te va­re. Al­le­re­de tre mi­nut­ter in­de i sko­ven fø­ler jeg spa­en­din­gen sti­ge og for­sø­ger at gø­re som Ste­fan Ole­sen: na­e­sen ned i jor­den. Så scan­ner jeg sko­v­bun­den, mens et bil­le­de af en kan­ta­rel for­sø­ger at krystal­li­se­re sig på min net­hin­de.

»Det er li­ge­som guld­fe­ber, der skyl­ler ind over mig, når jeg tror, at jeg har fun­det en af de svam­pe, jeg godt kan li­de. Og en svamp, du selv har fun­det, sma­ger ba­re bed­re, det er der in­gen tvivl om,« si­ger Ste­fan Ole­sen.

»I sko­ven fin­der man nog­le svam­pe, som man slet ik­ke kan kø­be i su­per­mar­ke­der­ne. Karjo­hansvam­pe, som vi går og le­der ef­ter, er slet ik­ke til at op­dri­ve, og de kan­ta­rel­ler, man fin­der, er of­te fra ud­lan­det, så de har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs og er ke­de­li­ge og tør­re. Mod­sat dem man selv fin­der, som er fri­ske og har en spa­en­den­de og bed­re smag.« Ned i gear Vi kom­mer la­en­ge­re og la­en­ge­re ind i sko­ven. I en lys­ning stop­per Ste­fan Ole­sen. Han står stil­le, ån­der den let fug­ti­ge luft ind, og det ser na­e­sten ud som om, at han me­di­te­rer et øje­blik. For Ste­fan Ole­sen går svam­pej­ag­ten hånd i hånd med nog­le go­de na­tu­ro­p­le­vel­ser.

»Jeg el­sker at gå i sko­ven, der er grønt, smukt og dej­ligt. Der­for er det fedt at ha­ve et ek­stra for­mål, når man er ude. Man kom­mer fuld­sta­en­digt ned i gear. Nog­le gange kom­mer jeg og­så hjem med go­de ting, man kan spi­se. Det er, som når man får bid på kro­gen af sin fi­ske­stang: Man fø­ler sig lidt hel­dig,« si­ger han.

»Har jeg fun­det en god hånd­fuld kan­ta­rel­ler, så er det bed­ste, jeg ved, at ste­ge dem i smør, ha­el­de lidt flø­de over og så på et ri­stet styk­ke brød. Det bli­ver ik­ke me­get bed­re.«

Som med fi­ske­ri og jagt, så er nog­le da­ge bed­re end an­dre, og i dag var kur­ven na­er­mest tom, trods et iha­er­digt for­søg af Ste­fan Ole­sen.

SÅ­DAN KOM­MER DU I GANG Va­er 100 pct. sik­ker på, hvil­ken svamp med for­del und­gås i be­gyn­del­sen, ind­til du har fun­det: man skal vi­de, hvad du bed­re kan gen­ken­de svam­pe­ne. man spi­ser. In­ve­ster ti­den i at la­e­re no­get om Al­li­er dig med nog­le, som har kend­skab svam­pe­ne: køb en bog og un­der­søg til svam­pe og na­tu­ren: det er om­rå­der, som svam­pe­ne gror i. let­test at la­e­re af dem. Spis al­drig en svamp, som du ik­ke er Gå lang­somt frem og la­eg ud med at sik­ker på. spi­se svam­pe uden la­mel­ler: de fle­ste gif­ti­ge svam­pe har la­mel­ler og kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.