Bør­ne­ne står til­ba­ge i asken af ’Jung­len’

BT - - NYHEDER -

FLYGTNINGELEJR Flam­mer­ne har lagt sig i mi­grant­lej­ren ’Jung­len’. Til­ba­ge står de tu­sind­vis af tid­li­ge­re be­bo­e­re, der sta­dig drøm­mer om en tryg til­va­e­rel­se i Eu­ro­pa. Blandt dem er en stor flok uledsa­ge­de min­dre­åri­ge, der er søgt mod lej­ren i Ca­lais for at ven­te på en chan­ce for at kryd­se Den En­gel­ske Ka­nal og be­gyn­de en ny til­va­e­rel­se i Stor­bri­tan­ni­en.

Man­ge drøm­mer om at va­e­re blandt de hel­di­ge, som de bri­ti­ske myn­dig­he­der ac­cep­te­rer at ta­ge imod. De sam­le­des i går for­an et re­gi­stre­rings­cen­ter i hå­bet om at skaf­fe sig en bil­let va­ek fra lej­ren.

»Jeg til­brag­te he­le nat­ten her,« forta­el­ler en ung af­g­ha­ner til nyheds­bu­reau­et AFP.

»Jeg er i kø­en for de min­dre­åri­ge, som vil til Eng­land. Jeg har fa­mi­lie der.«

Den enor­me mi­grant­lejr, der gav hus­ly til over 6.000 men­ne­sker, er nu na­e­sten tom. Tel­te­ne er re­vet ned, og ons­dag lag­de en ra­ek­ke bran­de sto­re om­rå­der øde.

Over 1.000 uledsa­ge­de min­dre­åri­ge op­holdt sig i lej­ren. Ef­ter ryd­nin­gen er de­res si­tu­a­tion iføl­ge Red Bar­net ’va­er­re, end den no­gen­sin­de har va­e­ret’. Fle­re aner ik­ke, hvor de skal ta­ge hen. Børn sover uden­for »Mas­ser af børn sover uden­for. Vi hav­de en grup­pe af eri­tre­an­ske dren­ge på 13 og 14 år, der sov uden­for i nat,« forta­el­ler Red Bar­net-ar­bej­der Dor­o­t­hy Sang til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»An­dre børn flyg­te­de. De mi­ste­de de­res tro på sy­ste­met.«

For nog­le le­ver hå­bet om at kom­me vi­de­re dog sta­dig. Hvis de min­dre­åri­ge kan be­vi­se, at de har fa­mi­lie på den an­den si­de af Ka­na­len, bli­ver de iføl­ge den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve sendt der­over.

Han forta­el­ler, at de bri­ti­ske myn­dig­he­der har lo­vet at gå igen­nem al­le sa­ger, hvor det vil va­e­re ’i bar­nets in­ter­es­se’ at få op­hold i lan­det.

Ar­bej­det med at få frag­tet de un­ge til Stor­bri­tan­ni­en er al­le­re­de i gang, forta­el­ler Pi­er­re Hen­ry, der er for­mand for flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tio­nen Fran­ce Ter­re d’Asi­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.