Ef­ter­lys­ning: An­tal ord i det dan­ske sprog

BT - - NYHEDER -

ORDFORRÅD For at le­ve i Dan­mark er det en for­del at kun­ne me­stre det dan­ske sprog. Det er de fle­ste eni­ge om. Der er blot et lil­le pro­blem. Selv ik­ke de, der un­der­vi­ser, ved hvor stort pensum er. Man ved med an­dre ord ik­ke, hvor man­ge ord der er i det dan­ske sprog. Har vi ad­gang til en mil­li­on ord? Er de 280.000 ord i Ord­bog over det dan­ske Sprog et me­re pra­e­cist tal, el­ler er det sna­re­re de of­fi­ci­el­le 100.000 ord i den ny­e­re Den Dan­ske Ord­bog? El­ler er an­tal­let af dan­ske ord i vir­ke­lig­he­den uen­de­ligt?

År­sa­ger­ne til, at vi ik­ke ved pra­e­cis, hvor man­ge ord vi re­elt har til rå­dig­hed, er man­ge: Ta­el­ler drik­ke, drak og druk­ket for ét el­ler tre ord, og skal et ho­mo­nym (ord med me­re end én be­tyd­ning, som »he­de« stå som et el­ler to ord? Og hvad med di­a­lek­ter­ne, fag­ud­tryk­ke­ne, de gam­le ord, frem­medor­de­ne, ta­lespro­get og lå­ne­or­de­ne? Des­u­den le­ger vi ukon­trol­la­belt med ord og sa­et­ter dem sam­men til nye, så det er en lyst.

Af oven­na­evn­te grun­de tør Hen­rik Lorentzen, der er re­dak­tør i Det Dan­ske Sprog- og Lit­te­ra­tur­sel­skab, ik­ke kom­me med et slag på ta­sken for, hvor man­ge ord det dan­ske sprog be­står af. Han og kol­le­ger ar­bej­der el­lers ut­ra­et­te­ligt med at la­eg­ge 10.000 fle­re ord og ord­be­skri­vel­ser ind i Den Dan­ske Ord­bog in­den for de na­e­ste to år.

Med tre til fi­re op­da­te­rin­ger om året er de godt på vej. De sid­ste nye ord blev rul­let ud på spro­gets bar­sels­gang i au­gust i år. 1.727 ord blev det til, her­un­der »hår­dusk«, »køl­lesvin­ger« og »ånds­snob«. Hen­rik Lorentzen forta­el­ler, at na­e­ste op­da­te­ring – klar til ju­le­han­de­len – vil be­ri­ge os med »fi­nans­hus«, »jord­hu­le« i be­tyd­nin­gen »tror du, du er hjem­me i jord­hu­len?«, un­der­for­stå­et: Du skal sty­re dig. Nye ord som »al­ter­na­ti­vist« (til­ha­en­ger af par­ti­et Al­ter­na­ti­vet, og »ha­evn­por­no« vil folk på sko­le­ba­en­ken og­så kun­ne stø­de på i frem­ti­den. Vil øge dan­sker­nes ordforråd På bag­grund af ord­ta­el­lin­ger fra åre­ne 1970-1990 fra ro­ma­ner og novel­ler, avi­ser og uge­bla­de har man om ik­ke kort­lagt dan­sker­nes ordforråd to­talt, så dog sju­s­set sig frem til, at 1. Vo­res sam­le­de ord­la­ger er på over en mil­li­on ord. 2. Man­ge voks­nes ordforråd er på mel­lem 50.000 og 70.000 ord. 3. Et barn i før­ste klas­se me­strer 5.000-10.000 ord.

Det ly­der af man­ge ord, men Hen­rik Lorentzen vil ger­ne øge dan­sker­nes of­fi­ci­el­le ordforråd: »Det dan­ske sprog fortje­ner at bli­ve be­skre­vet li­ge så godt som an­dre sprog. Men det er et spørgs­mål om ka­pa­ci­tet, ar­bejds­kraft og be­vil­lin­ger. Så hvis man vil­le, kun­ne vi godt kom­me op over de 100.000 ord, så vil­le vi få en me­re mo­der­ne og op­da­te­ret op­ta­el­ling.«

Der kom­mer nem­lig ord til os fra al­le ver­dens­hjør­ner, forta­el­ler Hen­rik Lorentzen. »Wal­lah« er for ek­sem­pel al­le­re­de re­gi­stre­ret.

»Wal­lah har en plads, og må­ske får det en stør­re plads,« si­ger or­dre­dak­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.