Sund­hedsmyter

BT - - NYHEDER -

5 MASKINER Du kan reg­ne med fit­nes­sma­ski­ner­nes kal­o­ri­e­ta­el­ler. Man skal vi­de no­get om va­eg­ten og kro­p­s­sam­men­sa­et­nin­gen for at af­gø­re kal­o­ri­e­for­bru­get, så man kan ik­ke af­gø­re det for al­le men­ne­sker på den må­de på fit­nes­sma­ski­nen. »Tal­let er nok ty­pisk sat alt for højt,« si­ger Ben­te Klar­lund. 6 FORM Du kan tra­e­ne dig hur­ti­ge­re op ef­ter en pe­ri­o­de med inak­ti­vi­tet, hvis du tid­li­ge­re har va­e­ret i god form. »En per­son, der tid­li­ge­re har va­e­ret i god form, kan fak­tisk hur­ti­ge­re tra­e­ne sig op end en per­son, der al­drig har va­e­ret det. Der lig­ger sim­pelt­hen en form for hukom­mel­se ude i mus­k­ler­ne,» forta­el­ler Ben­te Klar­lund. 7 GÅ DIG I FORM Hvis du går 10.000 skridt om da­gen, be­hø­ver du ik­ke at tra­e­ne. Det er selv­føl­ge­lig me­get bed­re at gå 10.000 skridt end slet in­gen­ting, men man vil få be­ty­de­ligt stør­re sund­hed­s­ef­fekt ved at tra­e­ne ud over de 10.000 skridt. »Man får helt klart no­get ek­stra ud af at få pul­sen ban­ket højt op og at dyr­ke no­get tra­e­ning, der styr­ker mus­k­ler og ba­lan­ce,« forta­el­ler Ben­te Klar­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.