LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1995.

Sja­el­dent har pira­ter haft en me­re char­me­ren­de sørø­ver­kap­ta­jn, men Mor­gan Adams har ar­vet sku­den af sin far og har ik­ke pro­ble­mer med at sa­et­te sig i respekt i et mands­do­mi­ne­ret er­hverv. Fa­de­rens sid­ste ga­ve til hen­de er en del af et skat­te­kort, så hun sta­ev­ner ud for at fin­de re­sten af kor­tet. Storme, søslag og bar­ske fa­eg­te­du­el­ler fø­rer til det en­de­li­ge op­gør ved "Dja­ev­leø­en". Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ren­ny Har­lin. DR1 kl. 13.05 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1989.

Ad­vo­ka­ten Ann Tal­bot på­ta­ger sig at for­sva­re sin egen far mod an­kla­ger for krigs­for­bry­del­ser. Hun skal be­vi­se, at hen­des far ik­ke er den fryg­te­de na­zi­bød­del Mis­hka, og at der blot er ta­le om et kom­mu­ni­stisk kom­plot, men ef­ter­hån­den som hun un­der­sø­ger be­vis­ma­te­ri­a­let, bli­ver selv dat­te­ren i tvivl om sin fars uskyld. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Con­stan­tin Cos­ta-Gavras. DR2 kl. 16.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2012.

Chris Fa­ra­day, der en­gang le­ve­de af at inds­mug­le ulov­li­ge va­rer, har i de se­ne­ste man­ge år le­vet som en lovly­dig bor­ger, der er ble­vet gift og har stif­tet fa­mi­lie. Men da hans svo­ger An­dy bli­ver in­vol­ve­ret i et net­va­erk af kri­mi­nel­le og tru­es af en narko­ba­ron, som han står i ga­eld til, bli­ver Chris tvun­get til­ba­ge til sin tid­li­ge­re kar­ri­e­re og gø­re det, han er bedst til - at inds­mug­le va­rer med hen­blik på at af­vik­le An­dys ga­eld. Chris er en le­gen­da­risk smug­ler og for­mår hur­tigt, med hja­elp fra sin bed­ste ven Se­ba­sti­an, at sam­men­sa­et­te en be­sa­et­ning, der skal hja­el­pe med at sam­le de lø­se en­der. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bal­ta­s­ar Kormá­kur. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2003.

Pe­ter San­der­son er en fra­skilt, kon­ser­va­tiv ad­vo­kat, som sta­dig er fo­rel­sket i sin eks­ko­ne. Han har me­get sva­ert fin­de grun­den til, at de­res for­hold gik i styk­ker. Vi­de­re må han. Kun­ne smuk og klog ad­vo­kat­fuld­ma­eg­tig, som han har chat­tet med on­li­ne, va­e­re løs­nin­gen. Da hun trop­per op på de­res før­ste da­te, vi­ser hun sig dog at va­e­re in­gen af de ting, som hun på­stod i cy­ber­s­pa­ce. Hun er hver­ken ad­vo­kat el­ler no­get som helst an­det, men der­i­mod fan­ge på flugt fra loven. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Adam Shank­man. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1985.

Ram­bos tid­li­ge­re over­ord­ne­de, oberst Samu­el Trout­man, får Ram­bo ud af fa­engs­let, så han kan del­ta­ge i en top­hem­me­lig ope­ra­tion, hvis mål er at brin­ge krigs­fan­ger til­ba­ge fra Viet­nam. Ram­bos op­ga­ve er at ta­ge bil­le­der af de ste­der, hvor krigs­fan­ger­ne hol­des fan­get, men Ram­bo kan na­tur­lig­vis ik­ke af­fin­de sig med så­dan en birol­le i ope­ra­tio­nen. Han går der­for sam­men med den kvin­de­li­ge viet­na­me­si­ske fri­heds­ka­em­per, Co Bao, om at be­fri krigs­fan­ger­ne, som hol­des fan­get af den sa­di­sti­ske kom­man­dør Vinh og den­nes rus­si­ske kam­me­rat. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ge­or­ge P. Cos­ma­tos. TV3+ kl. 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.