SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2012.

Oberst Griff Car­son ven­der hjem fra Tys­kland for at hol­de må­ne­ders or­lov fra mi­li­ta­e­ret. Han ind­ser dog hur­tigt, at der er sket me­get, imens han har va­e­ret va­ek. Hans ko­ne, Ja­net og de­res to te­e­na­ge­re, Kim og Ol­lie er travlt be­ska­ef­ti­get med at åb­ne fa­mi­li­ens an­den cupca­ke-for­ret­ning. Ja­net over­be­vi­ser Griff om, at han skal hja­el­pe til i bu­tik­ken, men snart er han ved at for­vand­le ba­ge­ri­et til en sand krigszo­ne. Nu er det Grif­fs sid­ste chan­ce for at over­be­vi­se sin fa­mi­lie om, at han er klar til at va­e­re fuld­tids­far. Vil det lyk­kes for ham el­ler en­der han som en en­som sol­dat? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Brad­ford May. Ka­nal 4 kl. 12.15 Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2003.

Den er­far­ne, men neu­ro­ti­ske svind­le­re Roy og hans la­er­ling Frankie le­ver af at nar­re pen­ge fra in­te­ta­nen­de hus­mødre, men net­op da de plan­la­eg­ge de­res livs stør­ste svin­delnum­mer, op­da­ger Roy, at han er far til te­e­na­gepi­gen An­gela. Til part­ne­ren Franki­es sto­re for­try­del­se, be­slut­ter hun sig ik­ke ba­re for at la­e­re sin far at ken­de – hun fat­ter og­så in­ter­es­se for Roys ar­bej­de og vil ak­tivt in­vol­ve­res i det. Nu må de al­le tre sam­ar­bej­de for at gen­nem­fø­re det sto­re svind­num­mer. Hvis det lyk­kes, vil det gø­re dem al­le ri­ge – men hvis det mis­lyk­kes, vil de al­le en­de bag trem­mer i man­ge år! Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rid­ley Scott. Ka­nal 5 kl. 15.40 Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­film fra 1977.

Man­ge­mil­li­o­na­e­ren Phi­lip Ste­vens in­vi­te­rer ven­ner og for­ret­nings­for­bin­del­ser på en uforg­lem­me­lig tur med sit nye pri­vat­fly. Ud over kunst­kri­ti­ke­re, rig­ma­end og an­dre ken­dis­ser med­brin­ger det luk­suri­ø­se fly en ud­søgt kunst­sam­ling og nog­le uind­bud­te pas­sa­ge­rer, der vil kapre fly­et, mens en storm tra­ek­ker op. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jer­ry Ja­me­son. DR2 kl. 17.15 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2013.

FBI-agen­ten Sa­rah As­h­burn er ek­stremt am­bi­tiøs og har blik­ket fast fo­ku­se­ret på for­frem­mel­se, men hun har det sva­ert med si­ne kol­le­ger, for­di alt skal gø­res li­ge ef­ter bo­gen. Hun øj­ner net­op for­frem­mel­sen, hvis hun kan fin­de ud af, hvem en be­ryg­tet narko­ba­ron, den så­kald­te mr. Lar­kin, egent­lig er. I Bo­ston har narko­ba­ro­nen ryd­det al­le kon­kur­ren­ter er vej­en, men han er ik­ke den ene­ste. Med­vir­ken­de: TV3 kl. 21.00 Dansk kri­mi­ko­me­die fra 1969.

God­mo­di­ge, klod­se­de Pe­ter Jen­sen bli­ver un­der et nat­ligt, uin­vi­te­ret be­søg i en vil­la over­ra­sket af en lil­le pi­ge i nat­kjo­le, Win­nie, som dog ik­ke rin­ger ef­ter po­li­ti­et, men i ste­det kra­e­ver at bli­ve red­det ud af si­ne skum­le kid­nap­pe­res klør. Så­le­des bli­ver Pe­ter og hans sam­bo, Erik, in­vol­ve­ret i en sag om her­o­in til tu­sin­der af kro­ner, som er gemt i pi­gens bam­se, og en ex­cen­trisk for­bry­der kal­det 'Fløjten' er sam­men med si­ne hånd­lan­ge­re yderst in­ter­es­se­ret i at få fin­gre i det va­er­di­ful­de tøj­dyr. Sam­ti­dig er Erik me­get be­kym­ret for, hvad "che­fen" mon vil si­ge? Med­vir­ken­de: TV 2 Char­lie kl. 21.55 In­struk­tion: Paul Feig. In­struk­tion: Carl Ot­to­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.