In­gen rø­de ører i Aal­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I SEL­SKAB MED DE STO­RE: DE VANDT OG­SÅ MESTERSKABER I UD­LAN­DET BLÅ BOG

NAVN: FØDT: SPILLERKARRIERE: 1987: 1987-1988: 1988-1989: 1990-1997: 1997-2000: 2001-2002: TRAENERKARRIERE: 2002-2003: 2004-2009: 2008: 2009-2011: 2011: 2011-2016: 2016-:

Al­lan Hjort­dal Kuhn 2. marts 1968 (48 år) Røn­ne IK Lyng­by Bold­klub B 1903 Lyng­by Bold­klub Ör­gryte IS Hvi­d­ov­re IF FC Born­holm AaB (as­si­stent) AaB (vi­kar) FCM Ran­ders (as­si­stent) AaB (as­si­stent) Malmö FF FULDT FORTJENT Knap 10 år sam­let var Al­lan Kuhn as­si­stent i AaB. Fle­re gange var der mu­lig­hed for en for­frem­mel­se, men hver gang blev han for­bi­gå­et. I AaB var Kuhn as­si­stent, og trods guld­g­lan­sen af­vi­ser hans gam­le che­fer, at det var en fejl »Det er pis­se­flot. Jeg var be­kym­ret i be­gyn­del­sen, for det var jo ik­ke, for­di det gik så let, men det gik jo godt. Jeg har al­tid ud­råbt Al­lan til at va­e­re ver­dens bed­ste as­si­stent­tra­e­ner, men hvis der var tvivl om, hvor­vidt han kun­ne stå som ch­eftra­e­ner, har han i hvert fald ma­net den tvivl til jor­den. Det er ik­ke let at va­e­re tra­e­ner i en klub som Malmö. Kra­ve­ne er mas­si­ve. Det kun­ne man og­så se i be­gyn­del­sen. Der­for gla­e­der det mig helt usi­ge­ligt, for han fortje­ner det om no­gen,« si­ger Lyn­ge Jakob­sen, sport­s­di­rek­tør i AaB fra 1996 til 2013.

»Ja. Der var jo en grund til at han var as­si­stent­tra­e­ner i AaB. Han hav­de en pe­ri­o­de som mid­ler­ti­dig ch­eftra­e­ner, og det kla­re­de han med bra­vur, men der­for kan det jo sag­tens va­e­re så­dan, at der er no­gen klub­ber, man ik­ke skal va­e­re ch­eftra­e­ner i per­ma­nent, og an­dre hvor det ba­re svin­ger. Men jeg har al­tid sat ham højt. Hans sam­ar­bej­de med Ham­rén var unikt.« HVOR GOD ER HAN? Da Al­lan Kuhn og Malmö ind­led­te sa­e­so­nen skidt stod kri­ti­ker­ne i kø. En af dem var den man­ge­åri­ge fod­bold­kom­men­ta­tor på Af­ton­bla­det, Ste­fan Al­felt, som blandt an­det men­te, at Kuhn hav­de over­vur­de­ret sit mand­skab. I dag står han ved sin kri­tik:

»Det har han ma­net til jor­den med syv­tom­mer­søm nu. Hel­dig­vis for det. Så det er der in­gen grund til at gø­re no­get ud af, men man har jo si­ne vur­de­rin­ger af folk.« Im­po­ne­ren­de be­drift Og­så Lyn­ge Jakob­sens ef­ter­føl­ger som sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, valg­te Kuhn fra, da han skul­le fin­de en af­lø­ser for Kent Ni­el­sen i 2015:

»Det er fan­ta­stisk. Jeg sy­nes, det er su­per flot, og no­get vi og­så er rig­tig gla­de for, for selv om Kuhn er fra Born­holm, så har han jo va­e­ret i AaB i rig­tig man­ge år. Vi un­der ham alt det bed­ste, og vi må ba­re si­ge, at det er im­po­ne­ren­de og rig­tig godt gå­et.« »Al­lan Kuhn har le­ve­ret det re­sul­tat, han skul­le, ved at vin­de gul­det, men det er sva­ert at si­ge, hvor stor be­tyd­ning han har haft. Det var en trup, som skul­le vin­de guld, og som de fle­ste tra­e­ne­re i Alls­venskan bur­de kla­re at vin­de guld med.«

»Han er ik­ke spe­ci­elt kendt og har ik­ke gjort sig sa­er­lig be­ma­er­ket i me­di­er­ne. Han har ik­ke på den må­de sat et af­tryk, som for ek­sem­pel Åge Ha­rei­de gjor­de.«

»Nej, jeg er ik­ke over­ra­sket over, at han gør det godt. Han har gjort det godt al­le de ste­der, han har va­e­ret. Hos os hav­de han en an­den rol­le, som han ud­fyld­te fan­ta­stisk, men det er da im­po­ne­ren­de at gå op og vin­de mester­ska­bet med så stor en klub. Det kra­e­ver sin mand.«

»Det er et fuld­sta­en­dig ir­re­le­vant spørgs­mål, for det er to for­skel­li­ge sce­na­ri­er. Vi valg­te i sin tid at tra­ef­fe den be­slut­ning, som, vi men­te, var den rig­ti­ge, og den be­slut­ning er vi gla­de for, for vi sy­nes, Lars (Søn­der­gaard, red.) og tra­e­ner­tea­met gør det rig­tig godt,« un­der­stre­ger Al­lan Gaar­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.