Lyng­by sig­ter ef­ter vin­ter­salg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­HAND­LIN­GER med me­re end en se­ri­øs uden­land­sk in­ve­stor­grup­pe,« skri­ver han i en mail til BT.

Han øn­sker ik­ke at op­ly­se me­re kon­kret, hvem der er med i in­ve­stor­grup­per­ne. Ej hel­ler hvor langt frem­me par­ter­ne er, men BT er­fa­rer, at le­del­sen i Hel­lerup Fi­nans og Lyng­by Bold­klub li­ge nu ar­bej­der med to for­skel­li­ge de­ad­li­nes. Al­ler­helst bli­ver et salg for­hand­let på plads in­den jul, så de nye eje­re kan hand­le i ja­nu­ars trans­fer­vin­due. Der fo­re­går sta­dig for­hand­lin­ger med me­re end en se­ri­øs uden­land­sk in­ve­stor­grup­pe Lyk­kes det ik­ke, ryk­kes de­ad­li­ne til 30. ju­ni 2017, alt­så ef­ter den­ne su­per­liga­sa­e­sons af­slut­ning.

For­hand­lin­ger­ne om et even­tu­elt salg af Lyng­by Bold­klub kom­mer ba­re to år ef­ter, at Hel­lerup Fi­nans på ryg­gen af en stør­re skan­da­le køb­te ak­tie­ma­jo­ri­te­ten og fy­re­de den da­va­e­ren­de le­del­se.

Si­den har in­ve­ste­rings­hu­set for­søgt at for­vand­le den nord­s­ja­el­land­ske klub til en ind­brin­gen­de for­ret­ning blandt an­det ved salg af en ra­ek­ke sa­e­reg­ne part­ner­ska­ber, som er en kom­bi­na­tion af et klas­sisk sponsorat og kon­su­len­ty­del­ser.

Sal­get af dis­se så­kald­te bu­si­nes­spart­ner­ska­ber er dog langt fra gå­et som for­ven­tet. 75 mil­li­o­ner kr. I regn­skabsår­et 2015/2016 skul­le de ind­brin­ge 20 mil­li­o­ner kr. i ind­ta­eg­ter. Men iføl­ge Lyng­bys hjem­mesi­de er der kun 18 ak­ti­ve af­ta­ler i dag, og da de iføl­ge klub­ben ko­ster 200.000 kr. pr. styk år­ligt, gi­ver det ind­ta­eg­ter på ba­re 3,6 mil­li­o­ner kr.

Der har ik­ke of­fi­ci­elt va­e­ret na­evnt no­gen pris på, hvad Lyng­by Bold­klub skal ko­ste, men på ryg­te­ba­sis har 75 mil­li­o­ner kr. va­e­ret na­evnt. Til sam­men­lig­ning tjen­te Al­lan K. Pe­ter­sen sid­ste år et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb på at sa­el­ge FC Nord­s­ja­el­land, an­gi­ve­ligt 120 mil­li­o­ner kr.

Ek­stra Bla­det har tid­li­ge­re be­ret­tet, at en af de in­ter­es­se­re­de in­ve­sto­rer er det ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­sel­skab, Pe­ak6.

Ame­ri­ka­ner­ne har tid­li­ge­re for­søgt at over­ta­ge den en­gel­ske fod­bold­klub Re­a­ding uden held og køb­te sid­ste år 25 pro­cent af ak­tier­ne i Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Bour­ne­mouth. BT har fle­re gange for­søgt at få en kom­men­tar fra Pe­ak6, men de er end­nu ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.