Pal­mers pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VED SID­STE WEEKENDS For­mel 1-chat fra Austin i Te­xas ud­vi­ste en af vo­res la­e­se­re god hukom­mel­se. Han min­de­de mig om, at jeg op til sa­e­so­nen hav­de an­ty­det, at Ke­vin Magnus­sen vil­le sa­ve Re­nault-team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer midt over. Det var nu ik­ke helt det, jeg sag­de – me­nin­gen var, at dan­ske­ren SKUL­LE sa­ve Pal­mer over – alt­så va­e­re den i sa­er­klas­se bed­ste og hur­tig­ste Re­nault-kø­rer i 2016. MEN DEN VEN­TE­DE ‘mo­tor­savs­mas­sa­kre’ er ude­ble­vet. Jo, Ke­vin Magnus­sen er den bed­ste og hur­tig­ste Re­nault-kø­rer, men jeg vil­le ger­ne ha­ve set en stør­re af­stand mel­lem dan­ske­ren, der kø­rer sin an­den For­mel 1-sa­e­son og eng­la­en­de­ren, der er rook­ie.

Hvis man ser ob­jek­tivt på det, har Pal­mer fak­tisk kørt en flot de­but­sa­e­son. Det var op ad bak­ke i for­å­ret, da hans selv­til­lid ty­de­ligt blev kørt i bund. Men han ka­em­pe­de sig flot til­ba­ge, og ef­ter som­mer­fe­ri­en står der fak­tisk 3-3 i den in­ter­ne kva­li­fi­ka­tions-du­el hos Re­nault.

Det er flot af en de­butant. Husk på, at Pal­mer er op­pe mod en kø­rer, der slut­te­de sit før­ste grand­prix på sej­rskam­len. Mod en kø­rer, der var ja­evn­byr­dig med eks­ver­dens­me­ster Jen­son But­ton i sin de­but­sa­e­son. Og mod en kø­rer, der sta­dig har det bed­ste McLa­ren-re­sul­tat i de se­ne­ste fi­re år. SÅ KE­VIN MAGNUS­SEN har ik­ke ’sa­vet Pal­mer midt over’, og det er utvivl­s­omt en af grun­de­ne til, at Re­nault-le­del­sen la­en­ge har tø­vet med at for­la­en­ge dan­ske­rens kon­trakt. Men at Magnus­sen ik­ke har sat sig me­re igen­nem over for Pal­mer skyl­des og­så, at eng­la­en­de­ren vi­ste sig be­ty­de­lig bed­re end for­ven­tet.

Al­li­ge­vel vir­ker det, som om Pal­mer ik­ke for al­vor har va­e­ret in­de i bil­le­det som kan­di­dat til et 2017-sa­e­de hos Re­nault. Det vir­ker, som om team­le­del­sen op­gav ham ef­ter det sva­ge for­år, og nu ik­ke gi­ver ham den be­ret­ti­ge­de kre­dit for et flot ef­ter­år.

Det fru­stre­rer og­så Magnus­sen, Det vir­ker som om, team­le­del­sen op­gav ham ef­ter det sva­ge for­år, og nu ik­ke gi­ver ham den be­ret­ti­ge­de kre­dit for et flot ef­ter­år at Pal­mer er så un­der­vur­de­ret.«

Når jeg slår ham, er det jo en selv­føl­ge. Når han slår mig, er det en ka­ta­stro­fe,« sag­de han til mig i Austin i sid­ste uge. JO­LY­ON PAL­MER HAR va­e­ret et be­ri­gen­de be­kendt­skab i 2016. Han er en en­gelsk gent­le­man, der si­ger tin­ge­ne li­ge ud – in­drøm­mer eg­ne fejl og ro­ser sin team­kam­me­rat. Me­get aty­pisk for en For­mel 1-kø­rer, og må­ske en med­vir­ken­de år­sag til, at han ha­en­ger i en tynd tråd hos Re­nault.

Og jeg kan godt for­stå, at han nu be­gyn­der at vir­ke fru­stre­ret. Han op­fø­rer sig ek­sem­pla­risk og har løf­tet sin kør­sel fle­re ni­veau­er – al­li­ge­vel bli­ver han om­trent ig­no­re­ret.

Fru­stra­tio­ner­ne kog­te over i Austin. Op til lø­bet fik han for­talt Re­nault-le­del­sen, at hver­ken han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.