Ju­le­bom­be på vej fra WADA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOPINGSKANDALE Rus­si­ske eli­tesport­s­folk og -le­de­re kan mu­lig­vis se frem til at få for­styr­ret ju­le­fre­den. Igen. Sid­ste år blev lan­det af­slø­ret i at ha­ve be­nyt­tet sig af om­fat­ten­de og stats­støt­tet do­pings­nyd i novem­ber. Nu kan der va­e­re me­re på vej.

Den ca­na­di­ske jurist Ri­chard H. McLa­ren, som stod bag rap­por­ten om rus­sisk do­ping sid­ste år, er klar med an­den del af af rap­por­ten for det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur, WADA til de­cem­ber.

»Pro­fes­sor Ri­chard H. McLa­ren med­del­er, at han reg­ner med at of­fent­lig­gø­re ’McLa­ren In­ve­sti­ga­tion Report, del 2’, i mid­ten af de­cem­ber 2016,« op­ly­ser Wada på sin hjem­mesi­de.

Man­ge reg­ne­de med, at an­den del af McLa­ren-rap­por­ten vil­le lan­de al­le­re­de i novem­ber i år, men det bli­ver alt­så i ste­det en po­ten­ti­el ju­le­bom­be i rus­sisk sport. Rap­port ram­te hårdt Den før­ste del af rap­por­ten ram­te isaer rus­sisk at­le­tik hårdt, men af­slø­re­de og­så, at an­dre rus­si­ske at­le­ter hav­de va­e­ret en del af det do­ping­pro­gram, som sta­ten var ind­blan­det i.

30 sports­gre­ne hav­de an­gi­ve­ligt va­e­ret en del af sy­ste­met, men den rus­si­ske stat har na­eg­tet at ha­ve haft kend­skab til snyd.

Blandt an­det kom det frem, at Rusland be­vidst snød med do­ping­prø­ver om­kring vin­ter-OL på hjem­me­ba­ne i So­tji i 2014.

Skan­da­len før­te til, at det rus­si­ske at­le­tik­for­bund blev sus­pen­de­ret fra in­ter­na­tio­nal at­le­tik. Det be­tød, at rus­sisk at­le­tik var fra­va­e­ren­de ved OL i Rio i au­gust.

Det sam­me var rus­si­ske at­le­ter fra en ra­ek­ke an­dre sports­gre­ne. Kun la­eng­desprin­ge­ren Darya Klis­hina, som gen­nem fle­re år hav­de bo­et uden for Rusland, fik dis­pen­sa­tion til at del­ta­ge i at­le­tik­kon­kur­ren­cer­ne i Rio. Hvad ind­hol­det af den na­e­ste rap­port bli­ver, vi­des ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.