Mor er den bed­ste i …

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STJERNESKUD

»Han er en spil­ler, der skil­ler sig ud fra no­get na­er al­le an­dre, og sam­ti­dig har han en helt spe­ci­el ka­rak­ter, som de tyr­ki­ske fans el­sker. Han har en figh­ters ka­rak­te­ri­sti­ka, og han ha­der at ta­be. Det kan ses på ba­nen,« ly­der det fra Musta­fa Özcan.

Det er Mors spil og per­son­lig­hed, der har gjort ham til bå­de ka­e­le­da­eg­ge og su­per­star i Tyr­ki­et. Men det er først og frem­mest hans ta­lent og po­ten­ti­a­le, der gør den tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler til Tyr­ki­ets mest el­ske­de fod­bold­spil­ler.

»Em­re spil­ler med en helt unik stil og er sam­ti­dig et af ver­dens stør­ste ta­len­ter li­ge nu. Han kan gø­re så man­ge spe­ci­el­le ting,« ly­der det fra Mors agent. He­le fa­mi­li­en er ble­vet ’kendt’ Musta­fa Özcan op­le­ver showet om­kring Em­re Mor på ta­et­te­ste hold. Han er på det na­er­me­ste flyt­tet til Dort­mund, hvor den dansk­tyr­ki­ske spil­ler nu hol­der til. Her­til er og­så Mors mor, Güzela, flyt­tet, mens den øv­ri­ge fa­mi­lie fort­sat hol­der til i Dan­mark. Det ga­el­der og­så Mors sto­re­bror, Hü­seyin, der al­li­ge­vel ser, hvor­dan hans lil­le­bror er ble­vet en stjer­ne.

»I Tyr­ki­et reg­ner de med, han bli­ver den na­e­ste, som kan no­get helt ek­stra­or­di­na­ert. De tror, han kan bli­ve, hvad Mes­si er for Ar­gen­ti­na, Ro­nal­do er for Portu­gal og Pog­ba er for Frank­rig. Det er, hvad de tyr­ki­ske fans reg­ner med fra Em­re,« forta­el­ler Hü­seyin Mor, in­den han sa­et­ter ord på, hvor­dan fa­mi­li­en blandt an­det op­le­ver den enor­me aen­dring.

»Min far­far og on­kel har tid­li­ge­re bo­et i Dan­mark, men nu bor de i Tyr­ki­et. Selv de op­le­ver, at der kom­mer folk hen til dem for at få ta­get bil­le­der og sel­fies. Så stort er det, og så stor er Em­re,« si­ger han.

Fa­mi­li­en har der­for lyn­hur­tigt va­e­ret nødt til at om­stil­le sig til en ny hver­dag, hvor Em­re Mor på in­gen tid er ble­vet bå­de su­per­stjer­ne og man­ge­mil­li­o­na­er. Musta­fa Özcan har al­drig set no­get lig­nen­de.

»Em­re har slå­et ver­dens­re­kor­den. Når det ga­el­der un­ge spil­le­re, er in­gen så hur­tigt gå­et fra ukendt til su­per­stjer­ne. Han gik fra U-hol­det i FC Nord­s­ja­el­land til A-hol­det, Borus­sia Dort­mund og det tyr­ki­ske lands­hold på in­gen tid. Han hav­de kun spil­let 13 pro­fes­sio­nel­le kam­pe, da han blev solgt til Dort­mund for en ka­em­pe­ma­es­sig skan­di­na­visk re­kord­s­um. Der fin­des ik­ke en ung spil­ler i ver­den, der har ta­get tu­ren så hur­tigt – og er ble­vet solgt for så man­ge pen­ge,« si­ger stjer­neskud­dets agent.

»Det er en smuk hi­sto­rie, der bør in­spi­re­re en mas­se un­ge dan­ske spil­le­re. Ja, spil­le­re over he­le ver­den. Den vi­ser, at alt kan ske,« fort­sa­et­ter Özcan. Sav­ner Dan­mark Selv om Em­re Mor nu bor, le­ver og spil­ler i Tys­kland, mens han spil­ler land­skam­pe og dyr­kes som en helt i Tyr­ki­et, har han på in­gen må­de mi­stet til­knyt­nin­gen til Dan­mark, hvor han bå­de er født og op­vok­set. Mor ven­der fort­sat hjem til ho­ved­stads­om­rå­det, når han kan – og i tan­ker­ne er han dansk. Net­op det fak­tum har hjul­pet ham til at kla­re det pres, han nu er kom­met un­der, me­ner Musta­fa Özcan.

»Jeg må tak­ke det dan­ske folk. For Em­re er me­get dansk. Hans men­ta­li­tet er dansk – ik­ke tyr­kisk. Han er tyr­kisk i sit hjer­te. Men i ho­ve­d­et er han helt dansk. Han er pra­e­get af ’Jan­te­loven’, hvor al­le er li­ge. Em­re tje­ner me­get, me­get me­re, end han gjor­de i FC Nord­s­ja­el­land – og op­ma­er­k­som­he­den er helt an­der­le­des. Men han er sta­dig den sam­me. Blot me­re pro­fes­sio­nel. Han sa­et­ter sin kar­ri­e­re og fod­bol­den før alt an­det,« un­der­stre­ger agen­ten, in­den Hü­seyin Mor sa­et­ter en tyk streg un­der, at hans tyr­ki­ske su­per­stjer­ne­bror ik­ke har glemt si­ne dan­ske rød­der.

»Em­re sav­ner at va­e­re i Dan­mark,« forta­el­ler han.

Em­re Mor har spil­let ot­te land­skam­pe for Tyr­ki­et, si­den han tid­li­ge­re på året valg­te at tør­ne ud for Fa­tih Te­rims trop­per frem for det dan­ske lands­hold. 430.000 sy­nes godt om Em­re Mor har én mil­li­on An­tal føl­ge­re på In­s­ta­gram:

Em­re Mors of­fi­ci­el­le si­de på Fa­ce­book

nå­et føl­ge­re på In­s­ta­gram. Det er na­e­sten dob­belt så man­ge, som de mest po­pu­la­e­re dan­ske spil­le­re: 1. Chri­sti­an Erik­sen 2. An­ders Lin­de­gaard 3. Ni­ck­las Bendt­ner 521.000 452.000 436.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.