DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da Lyng­by lør­dag hav­de be­søg af Søn­derjy­ske, mød­te blot 1.085 til­sku­e­re op til kam­pen. Det var ta­et på ny bun­dre­kord i Su­per­liga­en og gan­ske symp­to­ma­tisk for sa­e­so­nens til­sku­er­snit ind­til nu.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet skal for­kla­rin­gen på den vi­gen­de pu­bli­kums­in­ter­es­se blandt an­det fin­des i, at op­ryk­ker­ne ik­ke for­mår at til­tra­ek­ke til­sku­e­re, og at tra­di­tio­nel­le pu­bli­kums­mag­ne­ter som OB og Es­b­jerg skuf­fer.

Så­le­des gi­ver man blot ef­fek­tivt od­ds 1,67 på, at snit­tet en­der på mel­lem 5.728 og 6.760 til­sku­e­re, hvil­ket vil va­e­re det la­ve­ste i 15 år i Su­per­liga­en.

»Kam­pen mel­lem Lyng­by og Søn­derjy­ske er jo et glim­ren­de ek­sem­pel på, at selv sta­er­ke re­sul­ta­ter ik­ke gør den sto­re for­skel, hvis pu­bli­kums­grund­la­get ik­ke er til­ste­de«, si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef, Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.