Brø­let FBI genåb­ner mailsa­gen mod Hil­lary

BT - - NYHEDER -

VALG­KAMP I USA Nyhe­den kun­ne na­ep­pe kom­me på et va­er­re tids­punkt for de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton. FBI genåb­ner helt ud­sa­ed­van­ligt sa­gen om Cl­in­tons mail, ef­ter at der er fun­det nye af slagsen, som ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet un­der­søgt. Dis­se mail blev fun­det i for­bin­del­se med en sag, som ik­ke har di­rek­te for­bin­del­se med den, FBI net­op har af­slut­tet mod hen­de. Da der kun er 11 da­ge til­ba­ge til val­get, er det en bom­be i den ame­ri­kan­ske valg­kamp. Ale­ne det fak­tum, at FBI på­be­gyn­der en ny un­der­sø­gel­se af de be­ta­end­te mail, ska­ber for­ny­et dis­kus­sion om hen­des tro­va­er­dig­hed. Cl­in­tons stab for­sø­ger al­le­re­de nu at ned­da­em­pe sa­gens be­tyd­ning ved at si­ge, at det er ren ru­ti­ne, og at der for­ment­lig ik­ke er no­get nyt i de mail, der nu un­der­sø­ges.

Det er Re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps stab selv­føl­ge­lig ik­ke enig i. Trumps kampag­ne­chef Kel­ly­an­ne Conway var hur­tigt ude og twe­e­te­de, at »en god dag er li­ge ble­vet end­nu bed­re«. Trump selv tri­um­fe­re­de un­der et va­el­ger­mø­de, og he­le hans stab er be­gyndt at sam­le yder­li­ge­re ma­te­ri­a­le ind, der skal kon­cen­tre­re sig om at ram­me Cl­in­ton der, hvor hun li­ge nu er sva­gest. På tro­va­er­dig­he­den.

Valg­kam­pen vil der­for i de kom­men­de da­ge kon­cen­tre­re sig om Cl­in­tons e-mail – end­nu en gang. Pro­ble­met er, at der kun er 11 da­ge til val­get, og det er rig­tig skidt for Cl­in­ton. Sa­gen kan na­ep­pe nå at bli­ve fa­er­dig­be­hand­let in­den val­get, og det vil uund­gå­e­ligt sa­et­te gang i ryg­ter om, at den er me­get al­vor­lig for Cl­in­ton. Ud­lø­ber af tid­li­ge­re sag Den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat vil un­der al­le om­sta­en­dig­he­der få sva­ert ved at for­sva­re sig. Selv hen­des mest be­tro­e­de me­d­ar­bej­de­re si­ges at va­e­re godt og grun­digt ryste­de over ud­vik­lin­gen, for­di det al­drig er set før, at en så al­vor­lig sag gen­op­ta­ges li­ge før et pra­esi­dentvalg.

FBIs di­rek­tør Ja­mes Co­mey sag­de, at FBI hav­de fun­det nye e-mail re­la­te­ret til Cl­in­tons tid som uden­rigs­mi­ni­ster, og at den­ne ud­vik­ling be­ty­der, at han nu un­der­sø­ger sa­gen igen. Til ot­te kon­gres­med­lem­mer skrev di­rek­tø­ren:

»I for­bin­del­se med en an­den sag har FBI er­fa­ret ek­si­sten­sen af e-mail, som sy­nes at va­e­re re­la­te­ret til un­der­sø­gel­ser­ne. Jeg skri­ver til jer for at in­for­me­re jer om, at jeg har ac­cep­te­ret, at FBI ta­ger de nød­ven­di­ge ef­ter­forsk­nings­ma­es­si­ge skridt, der skal gi­ve mu­lig­hed for at gen­nem­se dis­se e-mail for at un­der­sø­ge, om de in­de­hol­der klas­si­fi­ce­re­de in­for­ma­tio­ner, og i øv­rigt be­døm­me de­res vig­tig­hed for vo­res un­der­sø­gel­ser.«

For nog­le må­ne­der si­den sag­de FBI-di­rek­tør Co­mey, at der ik­ke var grund­lag for at rej­se en sag mod Cl­in­ton, men at hun hav­de op­t­rå­dt »ek­stremt skø­de­løst« i om­gan­gen med si­ne e-mail. Ny bom­be i blo­dig valg­kamp Det nye skridt er så us­a­ed­van­ligt, at in­gen rig­tig ved, hvad der vil ske, for­di un­der­sø­gel­ser­ne vil tra­ek­ke ud. FBI kan na­ep­pe af­slø­re de­tal­jer­ne i de­res un­der­sø­gel­se og vil der­for bli­ve truk­ket ind i en blo­dig valg­kamp, hvor der vil bli­ve spe­ku­le­ret i, om man kan ri­si­ke­re, at Cl­in­ton bli­ver pra­esi­dent, og der så ef­ter­føl­gen­de rej­ses en sag mod hen­de.

De fle­ste stil­ler spørgs­må­let, om det får be­tyd­ning for val­get. Fle­re val­g­eks­per­ter sag­de fre­dag på ame­ri­kansk tv, at det er sva­ert at vur­de­re. Men ale­ne chokvirk­nin­gen vil få nog­le til at ta­en­ke sig om igen. Isa­er for­di Co­mey sag­de, at FBI »end­nu ik­ke kan si­ge, om ma­te­ri­a­let har no­gen be­tyd­ning el­ler ej«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.