Her er din nye, la­ve grundskyld

BT - - NYHEDER -

BOLIGSKAT Kø­ben­havn be­ty­der det for ek­sem­pel, at sat­sen nedsa­et­tes fra 34 til 12,6 pro­mil­le.

Det for­ud­sa­et­ter dog, at re­ge­rin­gen kom­mer no­gen­lun­de helskin­det igen­nem med det ud­spil, man i dis­se uger for­hand­ler om med en kreds af par­ti­er på Chri­sti­ans­borg. Stør­re år for år 76-åri­ge Kurt Havn bor med sin ko­ne Bir­git­te i Van­lø­se. Han hå­ber, at de kan bli­ve bo­en­de i de­res hus i man­ge år end­nu, men har og­så med no­gen be­kym­ring set, hvor­dan reg­nin­gen er ble­vet stør­re år for år.

»Umid­del­bart ly­der det me­get godt,« si­ger Kurt Havn om de nye sat­ser.

Han be­ta­ler i år 70.000 kr. i grundskyld og har reg­net sig frem til, at hans grundskyld i 2020 vil na­er­me sig 100.000 kr., hvis skat­te­sat­sen fort­sat er på 34 pro­mil­le.

Nu sa­et­tes den ned til 12,6 pro­mil­le, og det ser han frem til.

»Det er na­e­sten for godt til at va­e­re sandt, men lad os nu se. Re­ge­rin­gen kan jo va­el­te om 14 da­ge,« si­ger han.

De nye sat­ser, som kan la­e­ses i gra­fik­ken til høj­re, er et fo­re­lø­bigt og for­sig­tigt bud, som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har reg­net sig frem til. Det byg­ger på den an­ta­gel­se, at kom­mu­ner­ne ik­ke skal ha­ve lov at op­kra­e­ve me­re i grundskyld fra bor­ger­ne, end de gør i dag.

De en­de­li­ge sat­ser fastsa­et­tes først i 2020 og vil få virk­ning fra 2021. De skal ga­el­de i fem år. I he­le den pe­ri­o­de kan de ik­ke sa­et­tes op, men kom­mu­ner­ne må ger­ne sa­et­te dem ned. Det er na­e­sten for godt til at va­e­re sandt, men lad os nu se. Re­ge­rin­gen kan jo va­el­te om 14 da­ge

For­kla­rin­gen er, at re­ge­rin­gen har en sta­erk am­bi­tion om, at bo­li­ge­jer­ne ik­ke skal be­ta­le me­re i grundskyld, når det nye ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem tra­e­der i kraft. Som en tom­mel­finger­re­gel kan man for­ven­te, at hu­se på lan­det og på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn sa­et­tes ned. Der­i­mod vil folk, der kø­ber en ejer­lej­lig­hed i Kø­ben­havn ef­ter 2020 få en hø­je­re ejen­doms­skat. En ny tryg­hed Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm for­ven­ter, at det nye bo­ligskat­te­stop vil be­ty­de, at folk kan føl­ge med og und­gå øko­no­mi­ske over­ra­skel­ser.

»Folk har va­e­ret ut­ryg­ge ved grund­skyl­den, for­di den er ste­get me­get. Der­for vil vi ind­fø­re et nyt skat­te­stop.

Det er vo­res for­håb­ning, at det kan gi­ve en ny tryg­hed for bo­li­ge­jer­ne, så de ik­ke er nødt til at flyt­te fra hus og hjem, for­di man ik­ke kan be­ta­le si­ne skat­ter,« si­ger hun. ESBJERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.