Na­bo på­står: Har talt med Emi­lie

BT - - NYHEDER -

NYE SPOR i Kor­sør. Den ene per­son er 67-åri­ge Finn Pe­ter­sen. Den an­den er om­fat­tet af nav­ne­for­bud. Der er hørt råb om hja­elp Des­u­den er der iføl­ge an­mel­del­sen ble­vet hørt råb om hja­elp og ban­ke/spar­ke­ly­de, hvil­ket, iføl­ge Ste­en Djur­toft, har ført til, at en na­bo har la­vet ulov­lig over­våg­ning af Finn Pe­ter­sens ejen­dom, for­hold som tid­li­ge­re er ble­vet be­skre­vet i BT.

I alt er 67-åri­ge Finn Pe­ter­sens hjem på Tår­n­borg­vej i Kor­sør nu ble­vet ransa­get fem gan­ge. De før­ste fi­re gan­ge ske­te det med hans samtyk­ke, men den fem­te, der fandt sted i man­dags, ske­te med en ken­del­se, hvil­ket og­så med­før­te en sig­tel­se for fri­heds­be­rø­vel­se. Og der­for har Finn Pe­ter­sen nu få­et en ad­vo­kat. Søg­te ef­ter skjulte rum Ud­over ken­del­sen an­kom po­li­ti­et til Finn Pe­ter­sens hjem med ko­ben, de bo­re­de i so­k­len til hu­set, li­ge­som ef­ter­for­ske­re og tek­ni­ke­re har brugt var­me­fø­le­re for at le­de ef­ter skjulte rum. Men de fandt in­gen spor ef­ter Emi­lie Meng, og po­li­ti­et har i en pres­se­med­del­el­se med­delt, at der nu in­gen mi­stan­ke er hver­ken mod Finn Pe­ter­sen el­ler an­dre be­bo­e­re på adres­sen.

Ad­vo­kat Ste­en Djur­toft forta­el­ler, at sig­tel­sen blot er en for­mel for­an­stalt­ning for at kun­ne ransa­ge hu­set, og at det og­så gi­ver pen­sio­ni­sten nog­le ret­tig­he­der og ad­vo­kat­bi­stand. Men han forta­el­ler og­så, at for­lø­bet sid­der i Finn Pe­ter­sen. Han er fuld­sta­en­dig tynds­lidt. Han si­ger, det er fuld­sta­en­dig sinds­sygt det he­le

»Han er fuld­sta­en­dig tynds­lidt. Han si­ger, det er fuld­sta­en­dig sinds­sygt det he­le. Han er en stil­le, pa­en og or­dent­lig gen­nesnits­dan­sker, der ba­re ser rag­na­rok va­el­te ned over ham,« si­ger Ste­en Djur­toft.

Po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti Kim Kli­ver har ef­ter man­da­gens ransag­ning ud­talt:

»Ef­ter vo­res om­fat­ten­de ransag­nin­ger på fle­re adres­ser på Tår­n­borg­vej i Kor­sør i man­dags er det po­li­tiets kla­re op­fat­tel­se, at der ik­ke la­en­ge­re er grund­lag for at op­ret­hol­de mi­stan­ken mod be­bo­er­ne i de ransa­ge­de hu­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.