FÅ STYR PÅ DIN

BT - - NYHEDER - Kil­de: For­sik­ring & Pen­sion

PEN­SION at vo­res vi­den hal­ter. Der er og­så hul­ler, når det ga­el­der de vig­ti­ge for­sik­rin­ger, bl.a. mod syg­dom og død, som og­så er en del af pen­sions­pak­ken.

Det frem­går af en helt ny Epi­ni­ons­un­der­sø­gel­se, som bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring & Pen­sion har få­et fo­re­ta­get.

»Der er nok man­ge, som ta­en­ker, at pen­sion først er ak­tu­elt, når man bli­ver gam­mel, og der er man­ge ting, der fyl­der me­re nu og her,« for­kla­rer An­ne Sei­er­sen, un­der­di­rek­tør i For­sik­ring & Pen­sion.

I Epi­ni­ons­un­der­sø­gel­sen er­kla­e­rer kun 45 pct. sig helt eni­ge el­ler eni­ge i, at de har styr på, hvil­ke for­sik­rings­ord­nin­ger der er i de­res pen­sions­af­ta­le. Til­sva­ren­de kan blot 34 pct. si­ge, at de har styr på, hvor­dan de er da­ek­ket, hvis de­res part­ner dør i mor­gen. 42 pct. er helt enig el­ler enig i, at de ved, hvor­dan de er da­ek­ket, hvis de bli­ver sy­ge el­ler ramt af et uheld og ik­ke la­en­ge­re kan ar­bej­de. Du kan va­e­re over­for­sik­ret Der er dog al mu­lig grund til at bru­ge nog­le ti­mer med si­ne pen­sions­pa­pi­rer. Ik­ke ale­ne for at und­gå, at fa­mi­li­en ud­over det hel­breds­ma­es­si­ge plud­se­lig og­så skal slås med det øko­no­mi­ske, hvis uhel­det er ude. En op­ryd­ning i pen­sions­map­pen kan fak­tisk og­så gi­ve et par plus­ser til hus­hold­nings­bud­get­tet.

»Du kan for ek­sem­pel op­da­ge, at I de me­re ek­stre­me, men ik­ke uta­en­ke­li­ge til­fa­el­de, kan du op­da­ge, at en eks­ka­e­re­ste står til at få din livs­for­sik­ring i ste­det for din nu­va­e­ren­de part­ner el­ler børn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.