PEN­SION

BT - - NYHEDER -

du be­ta­ler til da­ek­nin­ger i fle­re sel­ska­ber og der­for er over­da­ek­ket på død og in­va­li­di­tet. El­ler du kan op­da­ge fripo­li­cer, du med for­del kan sam­le og spare ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger på. Og i de me­re ek­stre­me, men ik­ke uta­en­ke­li­ge til­fa­el­de, kan du op­da­ge, at en eks­ka­e­re­ste står til at få din livs­for­sik­ring i ste­det for din nu­va­e­ren­de part­ner el­ler børn, el­ler at I må gå fra hus og hjem, hvis du mi­ster er­hverv­sev­nen, da du ik­ke har op­gra­de­ret din da­ek­ning, da I flyt­te­de i hus. Så vil man va­e­re sik­ker på, at det ik­ke sker, er det ene­ste rig­ti­ge at gø­re at få styr på for­sik­rin­ger­ne i pensionen,« si­ger An­ne Sei­er­sen.

For at få fle­re dan­ske­re til at bru­ge tid med de­res pen­sions­pa­pi­rer har bran­chen ta­get ini­ti­a­tiv til en så­kaldt pen­sions­dag, der af­hol­des i mor­gen, hvor vi går fra som­mer­tid til vin­ter­tid. For­må­let er at få dan­sker­ne til at bru­ge den ek­stra ti­me i døg­net, som da­gen gi­ver, på at få styr på de­res pen­sion. Der er pen­ge at spare I For­bru­ger­rå­det Ta­enk forta­el­ler jurist Lea Mar­ker­sen, at der og­så kan va­e­re rig­tig man­ge pen­ge at spare ved at ha­ve styr på tin­ge­ne.

»I an­ke­na­ev­net har vi man­ge sa­ger med for­bru­ge­re, der af for­skel­li­ge år­sa­ger ik­ke kan ar­bej­de, for­di de f.eks. er kom­met til ska­de, er ble­vet ramt af kraeft, stress el­ler an­den syg­dom. Det gør, at de i en pe­ri­o­de – el­ler må­ske re­sten af de­res ar­bejds­liv – er af­ha­en­gi­ge af at få ind­kom­sten et an­det sted fra, og det er der­for vig­tigt, in­den uhel­det sker, at ha­ve brugt tid på Der er nok man­ge, som ta­en­ker, at pen­sion først er ak­tu­elt, når man bli­ver gam­mel, og der er man­ge ting, der fyl­der me­re nu og her at un­der­sø­ge, om man har den rig­ti­ge da­ek­ning, der pas­ser til det sted, man er i li­vet.

Det er ik­ke det sam­me som at si­ge, at al­le for­bru­ge­re har be­hov for en tab af er­hverv­sev­ne-da­ek­ning, og at al­le for­sik­rin­ger af den­ne ty­pe er go­de. Men uan­set hvad er det gi­vet godt ud at bru­ge nog­le ti­mer på at un­der­sø­ge, om di­ne for­sik­rin­ger da­ek­ker de be­hov, du har,« si­ger Lea Mar­ker­sen.

An­ne Sei­er­sen an­be­fa­ler, at man lø­ben­de hol­der øje med, om ens da­ek­ning mat­cher ens be­hov.

»Hvis du ik­ke har no­gen ef­ter­lad­te, er der må­ske ik­ke grund til at be­ta­le for en livs­for­sik­ring. Når du får børn, er det om­vendt en rig­tig god idé at sik­re en god da­ek­ning for tab af ar­bejd­s­ev­ne, så fa­mi­li­en kan kla­re sig. På et tids­punkt flyt­ter bør­ne­ne hjem­me­fra, og så vil di­ne be­hov igen ha­ve aen­dret sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.