Mo­tion fore­byg­ger bla­e­re­be­ta­en­del­se

BT - - NYHEDER -

SÅ­DAN BEHANDLER DU BLA­E­RE­BE­TA­EN­DEL­SE: Op­le­ver man symp­to­mer på bla­e­re­be­ta­en­del­se, er det en god idé at drik­ke ri­ge­ligt med vand og la­de van­det of­te for at skyl­le urin­ve­je­ne igen­nem. Her­ved fjer­nes bak­te­ri­er­ne hur­ti­ge­re. SÅ­DAN FORE­BYG­GER DU BLA­E­RE­BE­TA­EN­DEL­SE: Snør lø­be­sko­e­ne Hvis du spad­se­rer el­ler cyk­ler fi­re ti­mer om ugen, har du 21 pct. la­ve­re ri­si­ko for at ud­vik­le bla­e­re­be­ta­en­del­se. Øger du de fi­re ti­mer om ugen til mo­tions­i­dra­et, har du he­le 32 pct. la­ve­re ri­si­ko, vi­ser ny dansk forsk­ning. Va­er ren Spe­ci­elt kvin­der skal va­e­re om­hyg­ge­li­ge med den ned­re

»I USA hand­ler me­re end ot­te mil­li­o­ner la­e­ge­be­søg år­ligt om bla­e­re­be­ta­en­del­se, der­for er det en spa­en­den­de nyhed, hvis vi kan fore­byg­ge fremad­ret­tet,« si­ger hun.

Forsk­nin­gen byg­ger på tal fra 18.874 re­spon­den­ter, men si­ger ik­ke no­get om, hvil­ken ty­pe mo­tion man skal dyr­ke for at kom­me bak­te­ri­er­ne til livs. Det er indtil nu kun an­tal­let af ti­mer brugt på be­va­e­gel­se samt in­ten­si­tet, som for­sker­ne har un­der­søgt. med bla­e­res­lim­hin­den. Syg­dom­me, der gi­ver vand­lad­nings­be­sva­er, øger ri­si­ko­en for bla­e­re­be­ta­en­del­se, f.eks. for­stør­ret pro­sta­ta hos ma­end el­ler sår­ba­re slim­hin­der hos kvin­der ef­ter over­gangs­al­de­ren. Der fin­des in­gen vac­ci­ne mod bla­e­re­be­ta­en­del­se, men den kan be­hand­les ef­fek­tivt med an­ti­bi­o­ti­ka. Bla­e­re­be­ta­en­del­se, som ik­ke bli­ver be­hand­let i ti­de, kan i 5 pct. af til­fa­el­de­ne ud­vik­le sig til så­kaldt ny­re­ba­ek­ken­be­ta­en­del­se, som er me­re al­vor­lig. hy­giej­ne og skal pas­se på med kul­depå­virk­ning. En slurk tra­ne­ba­er Tra­ne­ba­er­s­aft kan for­sø­ges til at be­hand­le og fore­byg­ge bla­e­re­be­ta­en­del­se, men do­ku­men­ta­tio­nen for, at det skul­le vir­ke, er be­ske­den. Det hja­el­per ik­ke at over­skri­de den an­be­fa­le­de ma­eng­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.