Zoos ulyk­ke­li­ge is­b­jør­ne skal skil­les

BT - - NYHEDER -

SKILS­MIS­SE Ugen­ga­eldt ka­er­lig­hed –el­ler som mini­mum ugen­ga­eldt lyst til par­ring – er år­sa­gen til, at is­b­jør­ne­par­ret i Kø­ben­havn Zoo op­fø­rer sig aty­pisk. Det forta­el­ler vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Zoo Bengt Holst. Be­sø­gen­de i Zoo har de se­ne­ste man­ge må­ne­der kun­net se is­b­jør­ne gen­ta­ge de sam­me be­va­e­gel­ser og møn­stre i en uen­de­lig­hed – så­kaldt ste­reo­typ ad­fa­erd. Det gør is­b­jør­ne, når de fø­ler sig stres­se­de og fru­stre­re­de.

»Han er ble­vet fru­stre­ret, for­di hun ik­ke vil ham la­en­ge­re, og hun bli­ver så fru­stre­ret, for­di han pres­ser hen­de,« si­ger Bengt Holst. Han flyt­ter Pro­ble­mer­ne be­gynd­te i par­rings­ø­je­med, da hun gik i brunst.

»Der bli­ver han selv­føl­ge­ligt me­get in­ter­es­se­ret i hen­de, og hun er egent­lig og­så in­ter­es­se­ret i ham. Men is­b­jør­ne spil­ler lidt kost­ba­re, for­di han skal for­føl­ge hen­de over tun­dra­en el­ler isen. På et tids­punkt er hun klar og la­der ham kom­me til sig. Men li­ge bag­ef­ter vil hun ik­ke ha­ve ham la­en­ge­re,« si­ger Bengt Holst.

Fru­stra­tio­ner­ne eska­le­re­de til og­så at va­e­re der, når der in­gen par­ring var i sig­te.

»Nu er vi nødt til at skil­le dem ad. Det ar­bej­de be­gynd­te vi al­le­re­de på for et styk­ke tid si­den, og nu skal han snart flyt­te,« si­ger Bengt Holst og for­kla­rer, at mens det kan se vold­somt og ma­nisk ud, når en is­b­jørn ud­vi­ser ste­reo­typ ad­fa­erd, så er det ik­ke far­ligt for dy­re­ne.

»Det her sva­rer til en fa­mi­lie­strid, der selv­føl­ge­lig skal ta­ck­les. Men det be­ty­der jo ik­ke, at de li­der. Der er no­get, der ik­ke fun­ge­rer mel­lem dem, og det gør vi nu no­get ved.«

Is­b­jør­ne­ne har le­vet sam­men i åre­vis uden pro­ble­mer. Det er dog ik­ke unor­malt, at is­b­jør­ne, når de vok­ser op og bli­ver køns­mod­ne, ud­vik­ler kon­flik­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.