Flest jy­der ramt af bør­ne­pen­ge­loft

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gens for­slag om at la­eg­ge et loft over bør­ne­fa­mi­liey­del­sen, så der kun kan fås fuld bør­ne­check til to børn, vil i sa­er­lig grad ram­me bor­ge­re i Ring­kø­bing-Skjern Kommune, når man gør det op i for­hold til ind­byg­ger­tal. Det vi­ser be­reg­nin­ger fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

For­sla­get går ud på, at kun de to yng­ste børn i en fa­mi­lie skal ud­lø­se fuld bør­ne­fa­mi­liey­del­se. Er der tre sø­sken­de, skal fa­mi­li­en kun ha­ve 75 pct. for det ae­ld­ste barn. Og er der me­re end tre børn, skal det va­e­re helt for egen reg­ning, me­ner re­ge­rin­gen.

Gen­nem­fø­res for­sla­get, vil det sa­er­ligt kun­ne ma­er­kes i en ra­ek­ke jy­ske kom­mu­ner, vi­ser tal­le­ne. Ud af 1.000 ind­byg­ge­re vil 29 bor­ge­re i Ring­kø­bing-Skjern få skå­ret i ydel­ser­ne. Og­så Her­ning, Favrskov, Ski­ve, Tøn­der, Holste­bro, Bil­lund og Vi­borg lig­ger højt i op­gø­rel­sen.

I Fre­de­riks­berg Kommune er det der­i­mod kun 10 ud af 1.000 ind­byg­ge­re, der vil få ud­be­talt min­dre i bør­ne­pen­ge.

»Ud­over at det ram­mer so­ci­alt ska­evt, når re­ge­rin­gen vil ska­e­re i bør­ne­check­en, så mod­ar­bej­der det og­så øn­sket om at ska­be et Dan­mark i ba­lan­ce,« si­ger Jes­per Pe­ter­sen, skat­te­o­rd­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm er helt ue­nig i, at tal­le­ne kan ud­la­eg­ges på den må­de. Godt nok ram­mes en over­va­egt af jy­ske kom­mu­ner, men til gen­ga­eld lig­ger kom­mu­ner som Ods­her­red og Guld­borgs­und, der er kendt for at ha­ve øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, na­e­sten li­ge så lavt som Kø­ben­havn og Fre­de­riks­berg, på­pe­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.