Hyk­le­ri og dob­belt­spil

BT - - DEBAT -

Si­tu­a­tio­nen var den va­erst ta­en­ke­li­ge. Så slem, at det fak­tisk var et ma­re­ridt. Ter­r­ortrus­len mod Jyl­lands-Po­sten, JP/Po­li­ti­kens Hus og isa­er avi­sens kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se og teg­ner Kurt Wester­gaard var så over­ha­en­gen­de, at bå­de avi­sen og kon­cer­nen var i en form for und­ta­gel­ses­til­stand i fle­re år om­kring 2008-2011. TRUSLEN OM TER­ROR var me­get kon­kret, hvil­ket man kan la­e­se de­tal­je­ret om bl.a. i den ny­ligt ud­giv­ne og me­get om­dis­ku­te­re­de bog ’Syv år for PET’. En­hver kan sa­et­te sig ind i, at bå­de de tru­e­de per­so­ner – og de an­svar­li­ge le­de­re for tu­sind­vis af me­d­ar­bej­de­re i de be­rør­te blad­hu­se – var i en ek­stremt pres­set si­tu­a­tion. Nu har en ny bog ka­stet lys over, hvad der re­elt ske­te i de sva­e­re år i et blad­hus, hvor JP skul­le hånd­te­re ter­r­ortrus­len fra is­la­mi­ster, for­di Flem­m­ing Ro­se i 2005 bad 12 teg­ne­re af­bil­de pro­fe­ten Muham­med. DET ER BÅ­DE over­ra­sken­de og skra­em­men­de at la­e­se de før­ste, grun­di­ge om­ta­ler af Flem­m­ing Ro­ses bog ’De be­sat­te’ i In­for­ma­tion og We­e­ken­da­vi­sen. Ro­se forta­el­ler, hvor­dan han fik mund­kurv på af JP/Po­li­ti­kens top­le­del­se, an­ført af da­va­e­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Ejbøl. Han måt­te gan­ske en­kelt ik­ke – på no­gen må­de – yt­re sig om den sag, bå­de avi­sen og kon­cer­nen el­lers i høj­ti­de­li­ge to­ner hav­de for­sva­ret. I yt­rings­fri­he­dens navn. Det var et – sik­kert vel­ment – for­søg på mind­ske ter­r­ortrus­len, men det var og­så ren­dyr­ket hyk­le­ri. JP/Po­li­ti­kens top­le­del­se sag­de ét, men gjor­de bag kulis­ser­ne no­get helt an­det. For at hyl­de yt­rings­fri­he­den og sa­gen ind­før­te Jyl­landsPo­stens fond – med Jør­gen Ejbøl som for­mand – en yt­rings­fri­heds­pris. De hav­de med an­dre ord høj ci­gar­fø­ring den ene dag og sat­te så hem­me­ligt tom­melskru­er­ne på Ro­se den na­e­ste. Det er ik­ke kønt. DET VAR – iføl­ge Flem­m­ing Ro­se – Jør­gen Ejbøl, der før­te an. Ejbøl, der i en lang år­ra­ek­ke har va­e­ret en af Dan­marks mest magt­ful­de avi­s­che­fer, pres­se­de bå­de JPs che­fre­dak­tør Jørn Mik­kel­sen og kon­cer­n­chef Lars Munch til at sør­ge for, at Ro­se ik­ke måt­te skri­ve el­ler ta­le om hver­ken Muham­med-teg­nin­ger­ne el­ler yt­rings­fri­hed ge­ne­relt. Det blev helt ab­surd i ja­nu­ar 2011. Da hav­de Ro­se skre­vet to klum­mer om em­ner, der strej­fe­de em­net yt­rings­fri­hed, og da­va­e­ren­de kon­cer­n­chef Lars Munch kom for­bi hans kon­tor. Ro­se ci­te­rer ham i bo­gen for at si­ge: ’Du bør hol­de en pau­se fra den slags em­ner’. I øv­rigt yderst ma­er­kva­er­digt, at det er kon­cern­di­rek­tø­ren og ik­ke che­fre­dak­tø­ren, der ud­ste­der den slags re­dak­tio­nel­le or­drer på Jyl­landsPo­sten. Det er i gi­vet fald et brud på me­di­e­ansvars­lo­ven. MEN JØR­GEN EJBØL nø­je­des ik­ke med at sen­de ge­sand­ter ud for at sa­et­te sin gam­le ven gen­nem et kvart år­hund­re­de på plads. Ved fle­re lej­lig­he­der blev Flem­m­ing Ro­se vold­somt over­fu­set af den mand, der tid­li­ge­re hav­de kaldt Ro­se et ’ikon’ og rost ham for sin ube­stik­ke­lig­hed i for­hold til yt­rings­fri­hed. Nu me­ner Ejbøl, at Ro­se har ’to­talsvig­tet’ og sat ’sin egen per­son over fa­el­les­ska­bet’. Al­le an­er­ken­der, at top­le­del­sen i JP/Po­li­ti­ken var i en ek­stremt sva­er si­tu­a­tion. Men det var Flem­m­ing Ro­se og­så. Det er ik­ke kun dob­belt­moralsk, at top­le­del­sen i JP/Po­li­ti­kens Hus hav­de to dags­or­de­ner. Det er og­så uan­sta­en­digt at be­hand­le Flem­m­ing Ro­se, sa­gens ho­ved­per­son, så vold­somt. Der­med gør man ham an­svar­lig for, at de mi­li­tan­te is­la­mi­ster har sat en skra­ek i li­vet på os al­le. Det er ik­ke i or­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.