Kro­nen på Net­flix

BT - - KULTUR -

ANMELDELSE NY NET­FLIX-SE­RIE I KONGEKLASSE

Dra­ma ***** *

nød­ven­dig sce­ne får kon­gen i al hem­me­lig­hed fjer­net sin høj­re og kra­eftram­te lun­ge un­der en ope­ra­tion på sel­ve­ste Buck­ing­ham Pa­la­ce.

Chef­kirur­gen forta­el­ler si­den den ho­sten­de kon­ge, at den ven­stre roy­a­le lun­ge hel­ler ik­ke har det for godt. Og der­for be­gyn­der kon­gen lang­somt at gø­re dat­te­ren klar til den uund­gå­e­li­ge mag­tover­ta­gel­se. Den lidt sti­ve prins Phi­lip Den un­der­for­stå­e­de kom­mu­ni­ka­tion, hvor in­gen helt si­ger, hvad de ta­en­ker, er fan­ta­stisk il­lu­stre­ret af bl.a. Matt Smith som den lidt sti­ve prins Phi­lip og ame­ri­kan­ske Jo­hn Lit­h­gow som den nyvalg­te og ae­r­ke­bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Win­ston Chur­chill.

Så­le­des ved Eliza­beth godt, hvad der sker, men hver­ken hun el­ler fa­de­ren si­ger no­get. Sam­ti­dig er det en for­nø­jel­se at kom­me ind bag over­fla­den i et per­son­gal­le­ri, hvor in­gen af­fa­er­di­ges som én-di­men­sio­na­le pap­fi­gu­rer – al­le har de­res be­ret­ti­gel­se. Og hi­sto­ri­ens im­po­ne­ren­de vin­ge­sus be­skri­ves flot, uden at man som se­er mi­ster for­nem­mel­sen for den mest in­ti­me men­ne­ske­li­ge na­tur. ’The Crown’ kan strea­mes på Net­flix

fra 4. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.