Bi­ler Stor Mi­ni bli­ver stør­re

BT - - BILER - Vinc

FAMILIEBIL Når Mi­ni Co­un­try­man til fe­bru­ar kom­mer i en helt ny ud­ga­ve, kan den bli­ve et rig­tig fint be­kendt­skab for ker­ne­fa­mi­li­en. Den bli­ver nem­lig he­le 20 cen­ti­me­ter la­en­ge­re end for­ga­en­ge­ren og cir­ka SE­NE­STE NYT tre cen­ti­me­ter bre­de­re. I ka­bi­nen kom­mer det for­ment­lig og­så bags­a­e­de­pas­sa­ge­rer­ne til go­de, for ak­sel­af­stan­den er for­la­en­get med 7,5 cen­ti­me­ter. De stør­re di­men­sio­ner gi­ver mu­lig­hed for fem sa­e­der og me­re af­la­eg­nings­plads samt et ba­ga­ge­rums­vo­lu­men på 450 li­ter, som kan øges til 1.390 li­ter med bags­a­e­der­ne lagt ned. Som no­get nyt kan bags­a­e­der­ne og­så in­di­vi­du­elt ryk­kes op til 13 cen­ti­me­ter frem og til­ba­ge, og ryg­la­e­net kan vip­pes for end­nu me­re plads i ba­ga­ge­rum­met.

I ju­ni ud­vi­des mo­del­pro­gram­met, så der for før­ste gang no­gen­sin­de til­by­des en plug-in-hy­brid i Mi­ni­pro­gram­met.

Mo­del­len kan kø­re op til 40 km ale­ne på strøm med en top­fart på 125 km/t. El­mo­to­ren med 88 hk sen­der si­ne kra­ef­ter til bag­hju­le­ne, mens den tre­cy­lin­dre­de Mi­ni TwinPower Tur­bo-ben­zin­mo­tor med 136 hk dri­ver for­hju­le­ne. Den­ne kom­bi­na­tion skal va­e­re med til at sik­re en fi­re­hjul­struk­ket ba­lan­ce mel­lem kø­reg­la­e­de og ef­fek­ti­vi­tet med en sam­let ydel­se på 224 he­ste­kra­ef­ter og et mak­si­malt drej­nings­mo­ment på 385 Nm. Bi­len kø­rer op til 47,6 km/l og ud­le­der kun 49 g CO2 per ki­lo­me­ter.

Al­le mo­del­ler fås med fi­re­hjul­stra­ek­ket Mi­ni ALL4 (stan­dard på Mi­ni Coo­per S E Co­un­try­man), og des­u­den kom­mer den som stan­dard med ’Salt’-pak­ken, som blandt an­det ind­be­fat­ter kli­maan­la­eg og en lys­pak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.