Suzuki Ba­leno mod Ci­troën C3

BT - - BILER -

Den nye C3 er så ny, at den end­nu ik­ke er lan­det i Dan­mark. Men det bli­ver for­ment­lig en sa­el­lert, når den når frem. Og­så langt me­re end kon­kur­ren­ten Suzuki Ba­leno, som der var del­te me­nin­ger om blandt de stem­men­de. Hvis vi ta­ger C3 først, så do­mi­ne­res den af en fin ca. 7 tom­mer stor ska­erm og et me­get pla­sti­cpra­e­get rat og øv­rig in­dret­ning. Bi­lens sty­re­tøj er lidt me­re re­spon­sivt og gear­kas­sen en smu­le bed­re end i Ba­leno, men in­gen slår Ba­leno på plads­for­hold og sik­ker­heds­tek­no­lo­gi, som i beg­ge til­fa­el­de er vir­ke­lig over­be­vi­sen­de. Pri­ser­ne er no­gen­lun­de ens, og der­for er Ba­leno en klar del­ta­ger i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.