Tag to – be­tal for én

BT - - BILER -

øko­no­mi­ske ter­mer. Men trods kom­plek­si­te­ten af em­net kan sa­e­son­lea­sing va­e­re va­erd at sa­et­te sig or­dent­ligt ind i.

Med sa­e­son­lea­sing ind­går du en af­ta­le med et sel­skab på ty­pisk 12 må­ne­der. Bi­len vil dog kun va­e­re in­dre­gi­stre­ret, alt­så stå med num­mer­pla­der, i tre til seks må­ne­der om året.

Be­ta­lin­gen vil kø­re over he­le året, men du be­ta­ler kun af­gift for de må­ne­der, der er ble­vet ind­gå­et af­ta­le om kør­sel i. Da bi­ler­ne of­te er ekso­ti­ske og spe­ci­el­le mo­del­ler, bli­ver de im­por­te­ret fra f.eks. Tys­kland, og på den må­de vil du ha­ve stør­re mu­lig­hed for at få net­op din drøm­me­bil.

»Man­ge va­el­ger net­op at an­ven­de sa­e­son­lea­sing, for­di det har nog­le for­del­ag­ti­ge vil­kår – her­i­blandt, at af­gif­ten på kø­re­tø­jet be­ta­les pe­ri­o­de­vis. Hvis bi­len så og­så er ae­l­dre end 36 må­ne­der, er der en nedskriv­nings­pro­cent på 0,5 pct. iføl­ge Skat, og det­te er sa­er­ligt at­trak­tivt på spe­ci­al­bi­ler, da der el­lers nor­malt er en stor af­skriv­ning på de dy­re bi­ler,« si­ger Mar­tin Jør­gen­sen, som er se­ni­or bu­si­ness

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.