Hyun­dai Tuc­son er god – men alt for dyr

BT - - BILER -

LYNTEST salgstal er Hyun­dai til­ba­ge. Det er slet ik­ke så rin­ge. Hvad er godt Tuc­son var vo­res føl­ge­s­vend gen­nem Jyl­land i en hel fe­rie, så der var rig mu­lig­hed for at te­ste den gan­ske rum­me­li­ge bil af i man­ge for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge. Det for­løb godt. Mo­to­ren var en 2,0 di­e­sel (CDRI), og bi­len var med fi­re­hjul­stra­ek og pre­mi­um­ud­styr samt en fin dob­belt­kob­ling­gear­kas­se. Der­u­d­over var der pa­nora­ma­tag samt la­e­der­stue, og det var ren luksus. På mo­tor­vej­en fun­ge­re­de den godt, og selv om over­ha­lin­ger ik­ke blev ta­get i lyn­tem­po, så mang­le­de der ik­ke kra­ef­ter i den tungt la­es­se­de bil, som i øv­rigt kør­te ca. 13 km/l mod de op­giv­ne 15,4 km/l. Sin stør­rel­se og de sto­re 20-tom­mer hjul til trods var der ik­ke ge­ne­ren­de vind- el­ler hjul­støj un­der mo­tor­vejs­kør­sel. På min­dre ve­je vi­ste bi­len sig og­så at va­e­re me­re kom­forta­bel, end man kun­ne fryg­te, uden at den føl­tes for blød. I to­pud­ga­ven føl­ger og­så alt i ud­styr, så man får en sik­ker, as­si­ste­ret kør­sel, og der er au­to­ma­tisk hja­elp til chauf­fø­rer, som ik­ke er go­de til at par­ke­re. Hvad vir­ker ik­ke Med ti­den blev sa­e­der­ne en smu­le blø­de, og det kun­ne va­e­re sva­ert at fin­de sig til ret­te, men det er trods alt en lil­le an­ke. Til gen­ga­eld kan det va­e­re en smu­le tra­et­ten­de, at man ser de nøj­ag­tig sam­me in­stru­men­ter i Hyun­dais mind­ste i10 gå igen i det, som vel er top­mo­del­len. Der er ik­ke me­gen er­go­no­misk for­skel, og det er lidt synd, at Tuc­son ik­ke skil­le sig me­re ud. Der er ad­gang til al­ver­dens ek­straud­styr, som gør bi­len bå­de sik­ker og vel­kø­ren­de, men det bli­ver i sid­ste en­de alt for dyt, hvis man kryd­ser al­le valg­mu­lig­he­der af. Skal jeg kø­be den? Hvis man går ef­ter en Hyun­dai Tuc­son, kan man kø­be den fra 339.995 kr. For det får man mas­ser af bil, men knap så me­get af det rig­tig kom­fortab­le ek­straud­styr. Skal man ha­ve et he­le med, kom­mer bi­len til at ko­ste op mod 700.000 kr., som test­bi­len stod i. Det er man­ge pen­ge. Men så får man jo og­så en vel­kø­ren­de og gen­nem­ført kore­a­ner, som fa­mi­li­en me­get ger­ne hav­de fort­sat tu­ren i. Det er helt fint til om­kring 400.000 kr. Det sam­me er sva­ert at si­ge om et pris­skilt, som er over dob­belt så højt som pris­skil­tet på ba­sis­mo­del­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.