For og imod sa­e­son­lea­sing

BT - - BILER -

de­ve­l­op­ment execu­ti­ve ved sam­men­lig­nings­por­ta­len mi­ko­no­mi.dk.

Før du ka­ster dig over sa­e­son­lea­sing, er der fle­re ting, du skal va­e­re op­ma­er­k­som på, for hvis du ik­ke ser dig for, kan du kom­me til at bra­en­de fin­gre­ne.

F.eks. skal du, al­le­re­de in­den du la­ver af­ta­len, un­der­sø­ge, om af­ta­len er med el­ler uden an­vis­nings­pligt. an­vis­nings­pligt over­ta­ger lea­sings­el­ska­bet bi­len ef­ter endt af­ta­le.

an­vis­nings­pligt skal du som lea­sing­ta­ger ef­ter endt af­ta­le fin­de en an­den kø­ber, som kan over­ta­ge bi­len til den til den tid fast­sat­te mar­kedsva­er­di. Des­u­den er det vig­tigt at ha­ve styr på af­skriv­ning af bi­lens va­er­di, el­lers kan du en­de med en me­get dår­lig af­ta­le. Af­skriv­ning på bi­len er bi­lens re­el­le mar­kedsva­er­di, og hvis af­skriv­nin­gen sa­et­tes for lavt, kan du en­de med at be­ta­le dif­fe­ren­cen til­ba­ge ef­ter endt af­ta­le.

»Sørg for at ha­ve en or­dent­lig af­skriv­ning i den af­ta­le, du teg­ner. Den skal ger­ne mod­sva­re lea­sing­pe­ri­o­den og bi­lens va­er­di«, si­ger Mar­tin Jør­gen­sen.

Yder­li­ge­re er det alt­af­gø­ren­de, at du hol­der øje med re­stva­er­di­en, så du ved, hvad din lea­sing en­der med at ko­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.