SAT­SER PÅ UEFA

BT - - FODBOLDENS KOLDE KRIG -

IN­DEN FOR MURERNE For­hand­lin­ger­ne om en ny, over­na­tio­nal liga fort­sa­et­ter og har ud­vik­let sig yder­li­ge­re, ef­ter BT for godt to uger si­den kun­ne af­slø­re, at FC Kø­ben­havn før­te sam­ta­ler med an­dre mel­lem­sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber om en over­na­tio­nal liga. Og mens de eu­ro­pa­ei­ske liga­er (EPFL) i sid­ste uge op­sag­de sam­ar­bej­det med det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UEFA, kan BT nu forta­el­le, at FC Kø­ben­havn og de øv­ri­ge mel­lem­sto­re klub­ber ar­bej­der på en liga­mo­del, der UEFA. Den se­ne­ste di­a­log har så­le­des om­fat­tet SABELRASLEN BT har i de se­ne­ste uger be­skre­vet den kol­de krig, der her­sker i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. En krig, der ka­ster lan­ge skyg­ger ind over og­så den dan­ske Su­per­liga. Midt i ok­to­ber kun­ne BT af­slø­re, at de dan­ske me­stre fra FC Kø­be­na­hvn i øje­blik­ket sid­der med ved bor­det, når der for­hand­les om en ny, trans­na­tio­nal tur­ne­ring. En tur­ne­ring, bå­de klub­ber­ne fra Hol­land, Bel­gi­en, Skot­land og Skan­di­navi­en samt den eu­ro­pa­ei­ske klub­for­e­ning (ECA) og alt­så UEFA.

Idéen er så­le­des ik­ke, at den even­tu­el­le over­na­tio­na­le liga skal va­e­re en så­kaldt pirat­liga uden for det nu­va­e­ren­de eu­ro­pa­ei­ske sy­stem, men at liga­en skal pla­ce­res in­den for murerne på UEFAs rang­li­ste på sam­me må­de som La Liga, Bun­des­liga­en, Su­per­liga­en og al­le de øv­ri­ge na­tio­na­le tur­ne­rin­ger er i dag. Det er den rang­li­ste, der kan med­fø­re kø­ben­hav­ner­nes far­vel til Su­per­liga­en.

Da­gen ef­ter stod og­så Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen, frem og slog på skjol­det. Ef­ter et mø­de med samt­li­ge 12 su­per­liga­klub­ber be­kendt­gjor­de han, at re­sten af de dan­ske su­per­liga-klub­ber er klar til at spil­le i en an­den eu­ro­pa­ei­sk klub­tur­ne­ring end de UEFAar­ran­ge­re­de tur­ne­rin­ger Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague.

De to for­skel­li­ge ud­mel­din­ger pe­ger på én gang den sam­me vej og i to for­skel­li­ge ret­nin­ger. Su­per­liga­en som hel­hed er klar til at ven­de UEFA LØR­DAG 29. OK­TO­BER 2016 der af­gør, hvor man­ge hold de for­skel­li­ge na­tio­na­le liga­er har med i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague, og tan­ken er, at den over­na­tio­na­le liga, som po­pu­la­ert går un­der nav­net At­lant Liga­en, pla­ce­rer sig som num­mer fem el­ler seks ef­ter de bed­ste liga­er, men med mu­lig­hed for at ryk­ke op og ned ad li­sten, pra­e­cis som de na­tio­na­le liga­er gør i dag. De bed­ste hold kan så kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­ague.

Til BT vur­de­rer kil­der med stor ind­sigt i pla­ner­ne, der sta­dig er på idé­ni­veau og til for­hand­ling, at man kan fo­re­stil­le sig, at en så­dan liga vil la­eg­ge pres på de na­tio­na­le liga­er, der vil se sig ud­for­dret af en sta­erk over­na­tio­nal At­lant Liga, og som der­for al­le­re­de er i gang med de ind­le­den­de snak­ke om, hvor­dan de kan etab­le­re lig­nen­de over­na­tio­na­le liga­er.

FC Kø­ben­havn har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re oplys­nin­ger­ne, men hen­vi­ser til det in­ter­view, An­ders Hørs­holt gav til BT for to en halv uge der fin­des en løs­ning. Kan liga­er­ne og UEFA ik­ke bli­ve eni­ge, går liga­er­ne med hø­je­ste sand­syn­lig­hed i gang med at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at la­ve en eu­ro­pa­ei­sk tur-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.