På hver sin gren

BT - - FODBOLDENS KOLDE KRIG -

ryg­gen og gå, og og­så FCK er klar til at gå nye ve­je. Men det sted, de går hen, er ik­ke nød­ven­dig­vis det sam­me.

De bed­ste dan­ske fod­bold­klub­ber kan der­for en­de med at for­gre­ne sig der­hen, hvor nog­le spil­ler i en eu­ro­pa­ei­sk ud­bry­der­liga, mens an­dre – som FCK – kan spil­le i en an­den. Dét sce­na­rie kom­mer i spil, hvis ik­ke UEFA tra­ek­ker den struk­tu­ra­en­dring af Cham­pions Le­ague til­ba­ge, der blev ha­ste­ved­ta­get 26. au­gust.

»Al­le vil prø­ve at ind­ret­te sig ef­ter en ny vir­ke­lig­hed, som UEFA har skabt. Og det er en trist si­tu­a­tion,« si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen.

Han for­ud­ser, at de na­tio­na­le eu­ro­pa­ei­ske liga­er – som Bun­des­liga­en, AEres­di­vi­sio­nen og Su­per­liga­en – går sam­men uden om UEFA og kre­e­rer selv­sta­en­di­ge trans­na­tio­na­le liga­er. Men sam­ti­dig kan FC Kø­ben­havn og dens al­li­e­re­de som vars­let la­ve de­res egen At­lant­liga (dét navn, der i EPFL bru­ges om FCKs trans­na­tio­na­le liga, red.).

»Der kom­mer sik­kert al­le mu­li­ge kon­kur­re­ren­de pro­jek­ter, hvis ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.