Ta­be­ren David Moy­es

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG KAN GODT li­de David Moy­es. I si­ne na­e­sten 11 år i Ever­ton blev David Moy­es en af de mest respek­te­re­de ma­end i en­gelsk fod­bold. Hans sta­bi­le ar­bej­de aftvang be­un­dring man­ge ste­der. Så me­get, at da sel­ve­ste Sir Alex Fer­gu­son trå­d­te til­ba­ge som ma­na­ger i Man­che­ster Uni­ted i som­me­ren 2013, ud­pe­ge­de han selv David Moy­es som sin ef­ter­føl­ger. Til det stør­ste job over­ho­ve­det i en­gelsk fod­bold.

Der er in­gen tvivl om, at Sir Alex så me­get af sig selv i den hårdt ar­bej­den­de skot­te. Han så en mand med sta­er­ke va­er­di­er, fa­ste prin­cip­per, flair for at sam­men­sa­et­te det rig­ti­ge hold, ta­eft på trans­fer­mar­ke­det og et ind­gå­en­de kend­skab til den bri­ti­ske fod­bold­men­ta­li­tet. Kort sagt: En vinder.

Så­dan så jeg det og­så. Jeg kun­ne godt li­de David Moy­es. Jeg be­un­dre­de ham. Jeg sag­de den­gang, at ide­en med at an­sa­et­te David Moy­es var i tråd med det go­de en­gel­ske ord­s­prog: ’If it ain’t bro­ke, don’t fix it’. Man­che­ster Uni­ted var nem­lig ik­ke i styk­ker, og Moy­es syn­tes at va­e­re man­den, der kun­ne vi­dere­fø­re Fer­gu­sons ar­bej­de.

Det kun­ne han ba­re ik­ke. Man­che­ster Uni­ted gik i styk­ker. Og det sam­me kan man i den grad si­ge om Moy­es’ egen kar­ri­e­re. Han er brutalt sagt ble­vet en ta­ber.

I øje­blik­ket gen­nem­le­ver David Moy­es en for­fa­er­de­lig tid i Sun­der­land. Hans hold lig­ger ube­hja­el­pe­ligt sidst i Pre­mi­er Le­ague og røg i ons­dags ud af Liga Cup’en. Sam­me dag blev han oven i kø­bet bort­vist, for­di han i sin fortviv­lel­se svi­ne­de fjer­de­dom­me­ren til. Hvor­ef­ter han igen-igen kun­ne stå der ef­ter kam­pen og und­skyl­de med si­ne neds­lid­te fod­bold­flos­k­ler og sit vi­gen­de blik. Ik­ke blot for Sun­der­lands elen­di­ge ind­sats, men og­så for sin egen op­før­sel.

Li­ge nu op­le­ver han kul­mi­na­tio­nen på en ned­t­ur, der re­elt star­te­de den dag, han blev an­sat i Man­che­ster Uni­ted. Og som nu har va­ret i tre år.

David Moy­es var sim­pelt­hen ik­ke stor nok til Man­che­ster Uni­ted. Han var lam­met af aere­frygt fra den dag, han kom, og end­te med at bli­ve lat­ter­lig­gjort, bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. Han age­re­de alt for de­fen­sivt, bå­de i ta­le og hand­ling, og Uni­teds til­ha­en­ge­re kun­ne slet ik­ke hol­de det ud, når Moy­es in­den kam­pe­ne mod Li­ver­pool og Man­che­ster Ci­ty ud­råb­te ga­ester­ne til kla­re fa­vo­rit­ter. Uni­ted tab­te beg­ge kam­pe med 0-3, så Moy­es hav­de ret, men man si­ger ba­re ik­ke den slags som ma­na­ger for Man­che­ster Uni­ted. In­gen an­dre end Man­che­ster Uni­ted er fa­vo­rit­ter på Old Traf­ford. Uan­set hvad. HEL­LER IK­KE IN­TER­NT over­vandt David Moy­es no­gen­sin­de den skep­sis, der al­tid vil va­e­re om­kring en ma­na­ger, der kom­mer til en stor adres­se med et be­ske­dent cv. Et godt bil­le­de på, at spil­ler­ne og Moy­es slet ik­ke send­te på sam­me fre­kvens gi­ver Rio Fer­di­nand i sin bog #2si­des, hvor han be­skri­ver, hvor­dan Moy­es al­drig vandt Uni­ted-spil­ler­nes til­lid. Som Fer­di­nand kon­klu­de­rer: I Uni­ted hand­ler det ik­ke om at over­le­ve. Det hand­ler om at vin­de. Det for­stod Moy­es ik­ke.

Ef­ter den uund­gå­e­li­ge fy­ring fra Man­che­ster Uni­ted i kølvan­det på en hi­sto­risk elen­dig sa­e­son fandt David Moy­es me­get over­ra­sken­de sit na­e­ste tra­e­ner-job i det span­ske ba­sker­land. Men okay, ved na­er­me­re ef­tertan­ke var det må­ske ik­ke det va­er­ste. Re­al So­cie­dads fod­bold-tra­di­tion er me­get en­gelsk in­spi­re­ret og i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre klub­ber i La Liga har den tid­li­ge­re haft suc­ces­ri­ge bri­ti­ske tra­e­ne­re. David Moy­es blev ik­ke en af dem. IGEN AN­KOM SKOTTEN med de bed­ste in­ten­tio­ner, og det var for ek­sem­pel al ae­re va­erd, at han me­get hur­tigt for­søg­te at stam­me sig igen­nem si­ne pres­se­mø­der på det lo­ka­le sprog. Men det gik jo ik­ke. Det kom til at vir­ke lat­ter­ligt. Man krum­me­de ta­e­er. Li­ge­som folk gjor­de, da David Moy­es ef­ter at va­e­re ble­vet bort­vist i en kamp sat­te sig op på tri­bu­nen og del­te slik ud til bør­ne­ne om­kring sig. Igen fik man bil­le­det af den­ne her hjer­te­go­de fyr, som ba­re la­e­ste alt for man­ge si­tu­a­tio­ner helt, helt for­kert. Fin­ger­spids­for­nem­mel­sen, Moy­sie!!!

På ba­nen gik det og­så støt ned ad bak­ke. Spil­let var for de­fen­sivt, Re­al So­cie­dad score­de for få mål, og da in­tet så ud til at bli­ve bed­re fra sa­e­son­star­ten i sid­ste sa­e­son, blev David Moy­es fy­ret. Den 9. novem­ber 2015. Ef­ter 364 da­ge på den span­ske nord­kyst. SI­DEN DA HAR David Moy­es lig­get på spring til det na­e­ste job. Det lå i kor­te­ne, at det skul­le va­e­re i Eng­land. Hver gang, en klub af mel­lem­stør­rel­se skif­te­de ma­na­ger, blev han na­evnt. I Swan­sea. I Newcast­le. I Cel­tic. I Der­by. Det end­te med at bli­ve Sun­der­land, der er Pre­mi­er Le­agu­es kro­nisk sy­ge pa­tient. Var David Moy­es man­den, der kun­ne brin­ge klub­ben ud af død­van­det?

Sva­ret er indtil vi­de­re et run­gen­de nej. I før­ste om­gang har man i al­le til­fa­el­de kun­net kon­sta­te­re, at David Moy­es ik­ke har et navn, der kan lok­ke sto­re spil­le­re til. Sna­re­re tva­er­ti­mod. In­gen af hans ind­køb har slå­et til, og al­le­re­de ef­ter to kam­pe kun­ne David Moy­es uden at blin­ke fast­slå, at ’vi er i gang med end­nu en kamp mod nedryk­ning’.

No shit, Sher­lo­ck, men be­hø­ve­de du at si­ge det li­ge med det sam­me?

Jeg kan sta­dig godt li­de David Moy­es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.