Et kom­men­de top­team

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­RE OG ME­RE ty­der på, at Ke­vin Magnus­sen fort­sa­et­ter hos Re­nault i 2017. For­lø­bet har ik­ke va­e­ret kønt, og det er som ’Last Man Stan­ding’, han får plad­sen. Tea­mets hef­ti­ge flir­ten med blandt an­dre Ser­gio Pe­rez og Car­los Sainz Jr. un­der­stre­ger, at dan­ske­ren ik­ke er Re­naults første­valg.

Men uan­set hvem der får sa­e­det ved si­den af Ni­co Hül­ken­berg, vil Re­nault va­e­re et af de team, der bli­ver mest spa­en­den­de at føl­ge i 2017.

Den fran­ske fa­brik over­tog na­er­mest et kon­kurs­bo fra Lo­tus i de­cem­ber. Der­for blev 2016-sa­e­so­nen hur­tigt op­gi­vet, og der blev fuld fo­kus på 2017-bi­len. Øko­no­misk har 2016 og­så kørt på spa­re­pro­gram, men til na­e­ste år vil der va­e­re be­ty­de­ligt stør­re bud­get­ter til rå­dig­hed. 2017 bli­ver den før­ste ’rig­ti­ge’ Re­nault-sa­e­son med et bud­get, der er et fa­brik­s­team va­er­digt.

Mo­to­raf­de­lin­gen, der er pla­ce­ret ved Pa­ris, mens tea­met har ho­ved­kvar­ter i En­sto­ne ved Ox­ford, har eg­ne bud­get­ter og var ik­ke na­ev­ne­va­er­digt på­vir­ket af den se­ne over­ta­gel­se af Lo­tus. De fran­ske mo­tor­in­ge­ni­ø­rer har gjort et fan­ta­stisk ar­bej­de i 2016, og med et par mar­kan­te up­da­tes gjor­de de Red Bull til førsteud­for­drer til ma­eg­ti­ge Mer­ce­des. Der kom­mer yder­li­ge­re en mar­kant mo­tor-up­da­te til star­ten af 2017-sa­e­so­nen, og til den tid skul­le Re­naults En­sto­ne-af­de­ling ger­ne ha­ve skabt en bil, der kan ud­nyt­te den for­bed­re­de mo­tor. Jeg tror på, at 2017-ver­sio­nen af Re­nault-mo­to­ren vil va­e­re ta­et på Mer­ce­des – og for­an Fer­ra­ri og Hon­da. HVAD KAN DE så i En­sto­ne? Rig­tig me­get, er jeg sik­ker på. Uan­set om tea­met har hed­det Lo­tus el­ler Re­nault, har de al­tid byg­get go­de bi­ler. At R.S.16 fra den­ne sa­e­son ik­ke just blev no­gen suc­ces, skyl­des, at den re­elt var en fora­el­det 2015-Lo­tus. Na­e­ste år med en 2017-mo­del, der blev fo­ku­se­ret på tid­li­ge­re end Med Ni­co Hül­ken­berg vil Re­naukt ha­ve en er­fa­ren, tek­nisk vel­fun­de­ret første­kø­rer. Og hvis den an­den kø­rer hed­der Magnus­sen, har Re­nault et af de mest slag­kraf­ti­ge 2017 li­neups med en ef­fek­tiv co­ck­tail af ung­dom, er­fa­ring og tek­nisk ind­sigt mo­del­ler­ne hos de fle­ste kon­kur­ren­ter, vil Re­nault-ra­cer­ne va­e­re langt bed­re end i år.

I de se­ne­ste må­ne­der er der byg­get til i En­sto­ne, der er ind­købt nyt hardwa­re, og der er hy­ret op mod 100 nye me­d­ar­bej­de­re. Oprust­nin­gen vil først for al­vor få ind­fly­del­se på 2018-mo­del­len, men den vil be­gyn­de at slå igen­nem na­e­ste år. DET ER IN­GEN hem­me­lig­hed, at or­ga­ni­sa­tio­nen i Re­nault-le­del­sen har hal­tet i år. Igen var år­sa­gen den se­ne over­ta­gel­se af Lo­tus-tea­met, men Fre­de­ric Vas­seur, Cy­ril Abi­te­boul og Jérô­me Stoll har brugt me­get ener­gi på at fin­de de­res plads og an­svars­om­rå­de. Det vil der og­så bli­ve ret­tet op på in­den na­e­ste sa­e­son, og når ter­ri­to­ri­er­ne er pis­set af, tror jeg, Re­nault har den rig­ti­ge le­del­se til at fø­re tea­met til tops.

Med Ni­co Hül­ken­berg vil Re­nault ha­ve en er­fa­ren, tek­nisk vel­fun­de­ret første­kø­rer. Og hvis den an­den kø­rer hed­der Magnus­sen, har Re­nault et af de mest slag­kraf­ti­ge 2017 li­neups med en ef­fek­tiv co­ck­tail af ung­dom, er­fa­ring og tek­nisk ind­sigt.

Re­nault er et kom­men­de top­team. Og KMag er en top­kø­rer. Et per­fekt match. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.