LØGN PÅ LØGN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

INFIGHT over, at det ik­ke er lyk­ke­des at ar­ran­ge­re en kamp mel­lem bok­se­ve­te­ra­nen Lo­len­ga Mo­ck (44 år) og Pa­tri­ck NI­el­sen (25 år), selv­om ’Pa­tri­ck Ni­el­sen har få­et fle­re mil­li­ontil­bud af Mo­gens Pal­le’, som det ly­der i pres­se­med­del­el­sen. En sva­er­va­eg­ter Pal­le og Bri­an Ni­el­sen fort­sa­et­ter:

»Det har ik­ke vakt in­ter­es­sen hos ty­sker­ne, der er kom­met med et utal af be­syn­der­li­ge und­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger, blandt an­det om at Mo­cks sport­s­li­ge ni­veau ik­ke var godt nok til at frem­me Pa­tri­cks vi­de­re kar­ri­e­re.«

Det dan­ske pro­mo­tor­par skri­ver des­u­den, at ’al­le ved’, at Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke er su­per­mel­lemva­eg­ter, men sva­er­va­eg­ter med en va­egt på 92 ki­lo – 16 ki­lo me­re end Lo­len­ga Mo­ck.

»Det er alt­så tysk løgn-på-løgn samt Pa­triks gro­te­ske over­va­egt, der er år­sa­gen til ty­sker­nes af­slag og ik­ke Lo­len­ga Mo­cks mang­len­de sport­s­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner. Selv med et til­bud på to el­ler tre mil­li­o­ner kro­ner kun­ne det ik­ke ret­fa­er­dig­gø­re den­ne kamp – med en va­egt­for­skel på 16 ki­lo i Pa­tri­cks favør! Der­for var det og­så en ka­em­pe løg­ne­hi­sto­rie, Det er alt­så tysk løgn-på­løgn samt Pa­tri­cks gro­te­ske over­va­egt, der er år­sa­gen til ty­sker­nes af­slag og ik­ke Lo­len­ga Mo­cks mang­len­de sport­s­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner da Sau­er­land i BT kun­ne ’af­slø­re en kamp’ mel­lem Art­hur Abra­ham og Pa­tri­ck Ni­el­sen til at fin­de sted 10. de­cem­ber i Brønd­by Hal­len. Ren ’varm luft’ for at hol­de en inak­tiv bok­sers navn varmt og i li­ve,« ly­der det i pres­se­med­del­el­sen. Be­gynd­te i de­cem­ber Det er ik­ke no­gen ny ting, at Team Pal­le an­gri­ber Team Sau­er­land. Det har Pal­le og Ni­el­sen gjort ved fle­re lej­lig­he­der.

Det he­le be­gynd­te fak­tisk med Lo­len­ga Mo­cks eg­ne ud­ta­lel­ser i de­cem­ber sid­ste år, da Mo­gens Pal­le og Bri­an Ni­el­sen de­bu­te­re­de sam­men til Da­nish Fight Night. Mo­ck ud­tal­te, at han ger­ne vil­le mø­de vin­de­ren af det hy­pe­de op­gør mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen – en kamp, som Pa­tri­ck Ni­el­sen end­te med at vin­de.

Ef­ter­føl­gen­de har Pal­le og Ni­el­sen ad fle­re om­gan­ge for­søgt at frem­tryl­le en kamp, men Team Sau­er­land har tid­li­ge­re af­vist at sen­de Pa­tri­ck Ni­el­sen i rin­gen mod Mo­ck med den be­grun­del­se, at kam­pen kun gi­ver me­ning for Lo­len­ga Mo­ck og den­nes pro­mo­tor.

Si­den er Sau­er­land-brød­re­ne blødt en anel­se op, fint ek­sem­pli­fi­ce­ret ved det åb­ne brev, som Nis­se Sau­er­land skrev til Mo­gens Pal­le i mid­ten af fe­bru­ar. Med be­ske­den om, at hvis Mo­ck kun­ne slå ’et or­dent­ligt navn el­ler en højt ar­ran­ge­ret bokser, kun­ne par­ter­ne må­ske fort­sa­et­te sam­ta­len’.

Se­ne­re på året, helt pra­e­cist i lø­bet af for­å­ret, var Mo­gens Pal­le i di­a­log med Team Sau­er­lands for­ret­nings­fø­rer, Chris Mey­er, men der er ik­ke sket me­get si­den da.

Nu vi­ser ka­len­de­ren så ok­to­ber, og pro­mo­tor­par­ret Pal­le/Ni­el­sen prø­ver igen at stik­ke til Team Sau­er­land, der indtil vi­de­re ik­ke har va­e­ret til at tra­ef­fe for en kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.