FCM-spil­le­re fik stjå­let dy­re ure

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DYR UDEBANETUR ef­fek­ter fra om­kla­ed­nings­rum­met.

Arm­båndsu­re­ne spa­en­der over eks­klu­si­ve ma­er­ker som Ro­lex, Ome­ga, Hu­go Boss, IWC og Per­re­let. Uden at ha­ve kend­skab til hvil­ke mo­del­ler der er ble­vet stjå­let ved ty­ve­ri­et, kan det med sik­ker hånd kon­sta­te­res, at ure­ne hø­rer til i den hø­je­re en­de af pris­ska­la­en. Med god sand­syn­lig­hed en pris på fle­re el­ler man­ge tu­sind kro­ner. Ur med af­fek­tions­va­er­di En af de FC Midtjyl­land-per­so­ner, som an­gi­ve­ligt har få­et stjå­let et ur ved ty­ve­ri­et, der ske­te i tids­rum­met 20.53-21.41 tors­dag af­ten, skal va­e­re as­si­stent­tra­e­ne­ren Kri­sti­an Bach Bak. Et ur, der des­u­den skul­le ha­ve af­fek­tions­va­er­di for den tid­li­ge­re FCM-an­fø­rer, som det ik­ke er lyk­ke­des for BT at tra­ef­fe for en kom­men­tar.

Des­u­den blev der stjå­let fle­re mo­bil­te­le­fo­ner og tab­lets ved ty­ve­ri­et på Sund­by Idra­etspark.

Spil­ler­ne kom til­ba­ge til om­kla­ed­nings­rum­met og tro­e­de, de skul­le syn­ge sej­rs­sang ef­ter 3-1-sej­ren. Desva­er­re måt­te de hur­tigt san­de, at de var ble­vet rø­vet, og der­for skif­te­de stem­nin­gen na­tur­ligt nok ka­rak­ter.

BT har va­e­ret i di­a­log med FC Midtjyl­lands kom­mu­ni­ka­tions­chef, Mar­tin Dons. Han med­del­er, at man ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen, som Kø­ben­havns Po­li­ti nu ef­ter­for­sker.

Hvis du me­ner at ha­ve op­lys­nin­ger, som kan va­e­re med til at opkla­re sa­gen, kan Kø­ben­havns Po­li­ti kon­tak­tes på 114.

Kø­ben­havns Po­li­ti øn­ske­de i går ik­ke at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.