Mødres samvit­tig­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For ti­den ra­ser en skin­ger de­bat mel­lem mødre. Spelt­mødre ska­el­der ud på kar­ri­e­re­kvin­der, som de me­ner neg­li­ge­rer de­res mor-for­plig­ti­gel­ser. Mens kvin­der med fo­kus på cv frem­for yn­gel­ple­je be­skyl­der de hjem­me­gå­en­de for at sa­et­te rød­strøm­per­nes sej­re over styr i tran­gen til at bli­ve hjem­me og nus­se om de små. In­gen af de højtrå­ben­de grup­per har pa­tent på sand­he­den. For sand­he­den er al­drig sort/hvid – el­ler for den sags skyld hjem­me­gå­en­de el­ler ude­ar­bej­den­de. Det ved tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster Astrid Krag (S). Hun vil bå­de sin kar­ri­e­re og si­ne tre børn og ved, at det er en lig­ning, der al­drig kan gå op i 100 pct. har­moni. Men hun har ac­cep­te­ret, at med valg føl­ger fra­valg, og hun ved, at den dår­li­ge mor-samvit­tig­hed ik­ke gav­ner no­gen. Astrid Krag kan sag­tens fø­le et stik af savn, når hun sid­der i fol­ke­tings­sa­len, mens bør­ne­ne er der­hjem­me, men sav­net gør kun ondt på hen­de, for bør­ne­ne har det godt og er sam­men med de­res far. Den vi­den gi­ver hen­de mu­lig­hed for at ha­ve am­bi­tio­ner – bå­de som po­li­ti­ker og som mor. Laes det per­son­li­ge in­ter­view og bliv klo­ge­re på, hvor­for man ik­ke al­tid be­hø­ver at ha­ve ret for at få ro. I ører­ne og in­de­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.